اساسنامه انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

مقدمه
با اتکال به ذات اقدس باریتعالی و با انگیزه ارتقاء سطح آگاهی و دانش و بینش عمومی به ویژه دانش آموزان و تقویت بنیه علمی و روح بررسی و خلاقیت آنان و به منظور ایجاد وحدت و همدلی و فراهم نمودن زمینه و بستر مناسب برای تبادل نظر بین ناشران آموزشی در جهت اعتلای سطح کیفی و کمی تولیدات آنان و صیانت و حمایت ازحقوق ناشران عضو درعرصه فرهنگ...

اعضای هيئت مديره فعلی انجمن ناشران آموزشی

امین آصفی: (مدیر مسئول)

وحید تمنا: (رئیس هیات مدیره)

اکبر رئیس نیا: (نائب رئیس هیات مدیره)

امین صادقیه: (خزانه دار)

علی واله: (دبیر)

یحیی دهقانی: (عضو هیات مدیره)

محمدرضا سالکی: (عضو هیات مدیره)

بازرسین:

عباس مزینانی

مجید ضیغمی