آئين نامه نحوه ثبت انتشارات كتاب و رساله و ساير نشريات

شماره 110538 – 10/11/2536
وزارت فرهنگ و هنر
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/11/2536 بنا به پيشنهاد شماره 508/73/7636/16 م مورخ 6/10/2536 وزارت فرهنگ و هنر باستناد ماده 7 قانون تفكيك وزارت فرهنگ مصوب 1343 شمسي (2536 شاهنشاهي ) آئين نامه نحوه ثبت انتشار كتاب و رساله و ساير نشريات را به شرح زير تصويب نمودند :
1 ـ براي ثبت انتشار هر نوع نشريه اعم از كتاب ، رساله ، نمايشنامه تاتر يا سينما كه بصورت مختلف انتشار مي يابد و در معرض فروش و استفاده عموم قرار مي گيرد و به منظور حفظ كليه آثار مذكور در كتابخانه ملي و تعيين مشخصات هر گونه نشريه قابل انتشار و حفظ حقوق مؤلفان با توجه به اصول نظام شاهنشاهي ـ قانون اساسي ـ انقلاب شاه و ملت (موضوع تصميم شماره 41 ـ 231/م مورخ 13/4/2536 هيئت وزيران ) مقررات زير بايد رعايت شود …
2 ـ مديران چاپخانه ها مكلف اند دو نسخه از نشريه چاپ شده يا ماشين شده را قبل از صحافي با ذكر كامل هويت مؤلف با مترجم و تعيين تعداد نسخه هائيكه منتشر خواهد شد به كتابخانه ملي ارسال دارند تا در دفتر مخصوصي كه براي اين موضوع ترتيب داده شده است به ثبت برسد و شماره ثبت آن به متقاضي داده شود.
3 ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه طبق مقررات خاص نشريه اي منتشر مي نمايند مكلف اند پس از چاپ و انتشار بلافاصله دو نسخه آن را به كتابخانه ملي بفرستند ولي ملزم به رعايت ساير موارد مذكور در بند 2 نيستند .
4 ـ در شهرستانها وظيفه ثبت نشريه را ادارات فرهنگ و هنر محل بعهده دارند و دو نسخه از نشريه را براي كتابخانه ملي ارسال خواهند داشت .
5ـ نشريه هاي ارسالي به كتابخانه ملي بايد عين نسخه هائيكه منتشر مي شود و يا در معرض فروش و استفاده عموم قرار مي گيرد باشد و شماره ثبت نشريه بايد قبل از صفحه مربوط به عنوان درج گردد.
6 ـ در دفتر مخصوص ثبت نشريه هاي چاپي بايد تاريخ و شماره ثبت و هويت كامل مؤلف يا مترجم نام نشريه هويت ناشر و تعداد نسخه هاي شده و محل چاپ و انتشار درج گردد.
7ـ در صورتيكه نشريه اي بدون شماره ثبت به چاپ برسد قابل انتشار نخواهد بود و هرگاه چاپخانه قبل ا زملاحظه گواهينامه ثبت نشريه را در اختيار سفارش دهنده و يا راسا منتشر كند طبق ماده 26 آئين نامه چاپخانه ها رفتار خواهد شد .
8 ـ در صورتيكه مدير چاپخانه يا ناشر يا مؤلف نسبت به خودداري از صدور شماره ثبت معترض باشد مي تواند به شورائي كه در وزارت فرهنگ و هنر به همين منظور تشكيل مي شود شكايت كند و شوراي مذكور مكلف است ظرف 15 روز از تاريخ وصول شكايت تصميم قطعي اتخاذ كند.
تبصره ـ شوراي موضوع اين بند از وزير فرهنگ و هنر ـ وزير اطلاعات و جهانگردي ـ نماينده نخست وزير ـ قائم مقام دبير كل حزب رستاخيز ملت ايران ـ مدير عامل سازمان راديو تلويزيون ملي ايران تشكيل خواهد شد .
9 ـ روزنامه ، مجله و هر گونه نشريه كه مشمول قانون مطبوعات و يا مقررات خاص ديگري كماكان تابع مقررات مربوط بخود خواهد بود.
10 ـ انتشارات وزارت جنگ و همچنين چاپ كتاب درسي مجلات پيك و كتابهاي كمك آموزشي كماكان تابع مقررات مخصوص به خود بوده و از شمول مقررات اين آئين نامه مستثني مي باشد.
اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است .