آئین نامه اجرائی ماده ٢١ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

هیئت وزیران در جلسه مورخ ٤/١٠/١٣٥٠ بنا به پیشنهاد شماره ٦٨٤/٣٣/١٣٠٥٥ مورخ ٢٠/٩/١٣٥٠ وزارت فرهنگ و هنرآئین نامه اجرائی ماده ٢١ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را بشرح پیوست تصویب نمودند …

فصل اول – مقررات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر
ماده اول – ثبت اثر طبق درخواست نامه چاپی که از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه ودر اختیار درخواست کننده ثبت اثرگذارده میشود بعمل می آید و باید در دو نسخه به زبان فارسی نوشته وامضاءشده و حاوی نکات زیر باشد:
الف – نام و نام خانوادگی و تابعیت واقامتگاه وشماره محل صدور شناسنامه و تاریخ تولد پدید آوردنده ویا شخصی که به اعتبار قانون فوق الذکر قائم مقام پدید آوردنده اصلی اثر میباشد و هرگاه درخواست کننده شخص حقوقی باشد نام و شماره ثبت واقامتگاه قانونی شخص حقوقی ٠
ب – در صورتیکه درخواست نامه از طرف وکیل یا نماینده قانونی اشخاص مذکور در بند الف داده شود علاوه برمشخصات موکل نام و نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه وکیل ٠
پ – تاریخ پدیدآمدن اثر با قید روز و ماه وسال بنحوی که اثر برای چاپ یا نشر یا پخش و یا اجراآماده شده باشد٠
ت – در صورتی که اثر مشترک باشد، ذکر مشخصات پدیدآورندگان و کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی صاحب حقوق مادی و معنوی به ترتیب مذکور در‌بند الف این ماده.
ث – در صورتکیه ثبت نام یا عنوان یا علامت ویژه اثر نیز مورد تقاضا باشد در مورد نام و عنوان ذکر کلمه یا عبارت تقاضا و درمورد علام یا نشانه ویژه توصیف کامل آن بانضمام سه نسخه نمونه یا عکس در اندازه ورنگ اصلی وکلیشه آن ٠
ج – تعیین نوع اثر واعلام آنکه اثر مشمول کدامیک از انواعآثار مذکور در ماده ٢ قانون میباشد٠

فصل دوم – مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر
ماده دوم – درخواست کننده ثبت اثر علاوه بر تنظیم درخواست نامه به شرح مندرج در فصل اول باید اطلاعات و مدارکی را که به اعتبار نوع اثر در این فصل تعیین میشودهمراه درخواست نامه تسلیم نماید٠
الف – در مورد کتاب و رساله و گزارش پژوهشی جزوه ونمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی وادبی وهنری و همچنین در مورد شعر وترانه و سرود وتصنیف موضوع بندهای ١و٢ ماده دوم قانون – دو نسخه کامل خطی یا ماشین شده یا چاپ شده یا فتوکپی اثر٠
ب – در مورد اثر سمعی و بصری بمنظور اجراء در صحنه های نمایش باپرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون موضوع بند٣ ماده دوم قانون – دو نسخه از اثربه هر ترتیبی که برای اجراء نوشته یا ضبط یا نشر شده است ٠
پ – در مورد اثرموسیقی موضوع بند٤ ماده دوم قانون دو نسخه اصل یا فتوکپی یا خطی از نت اثر درصورتیکه نت داشته باشد به انضمام گفتار ا; اگر باشد بعلاوه دو نسخه اثر روی صفحه یانوار
ت – در مورد نقاضی وتصویر و طرح و نقش ونقشه جغرافیائی ابتکاری و نوشته وخطهای ترزئینی و هرگونه تزئینی و اثر تجسمی موضوع بند٥ ماده دوم قانون :
١- دونسخه عکس رنگی از صال اثر مشروط بر اینکه ابعاد عکس از ٢٤در١٨سانتیمتر تجاوز نکند٠
٢- تعیین آنکه اثر منطبق با کدامیک از آثار مذکور در بند٥ ماده دوم قانون میباشد٠
٣- شرح و توصیف کافی برای شناسائی و تشخیص اثر٠
ث – در مور پیکره (مجسمه ) موضوع بند٦ ماده دوم قانون دو نسخه عکس رنگی اثر به ابعاد٢٤در١٨ سانتیمتربا ذکر مواد و مصالحی که در ساختن پیکره بکار رفته و تعیین ابعاد واندازه حقیقی و وزن آن
ج – در مورد اثر معماری موضوع بند٧ مادهدوم قانون دو نسخه نقشه کامل همراه نقشه های تفصیلی واجرائی اثر مربوط بطرح اصلی بنا و تزئینات آن و جزئیات اثرمنحصرا” در مواردی که ثبت آن مورد تقاضاست با شرح و توصیف کامل تاحدیکه شناسائی اثردرکلیات و جزئیات مورد نظر درخواست کننده ممکن باشد در صورتکیه درخواست ثبت مربوط ومنحصر به قسمتی از بنا یا ساختمان یا تزئینات آن باشد باید روی نقشه های اصلی بطور وضوح مشخص نشود و در مورد تزئینات طرح آن باید رنگی باشد٠
ج – در مورد اثرعکاسی موضوع بند ٨ ماده دوم قانون ، دونمونه کامل از اثر که حداکثر ابعاد آناز٢٤در١٨ سانتیمترتجاوزنکند٠
ح – در مورد اثر باتکباری مربوط به هنرهای دستی یاصنعتی و نقشه قالی و گلیم موضوع بند٩ ماده دوم قانون ، دو قطعه عکس رنگی یا دو نسخه کپی از اثر باندازه ٢٤در١٨ سانتیمتر٠
خ – در مورد اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد و همچنین اثر فنی که جنبه ابداع وابتکار داتشه باشد موضوع بندهای ١٠و١١ ماده دوم قانون ، نظر بانیکه اثر پس از پدیدآمدن بصورت یکی از آثار مندرج درماده دوم با ترکیبی از آنها خواهد بود درخواست کننده ثبت با توجه به نوع اثر وارتباط آن با یک یا چند نوع از آثار مذکور در ماده دوم قانون باید اطلاعات ومدارک خاص همان نوع یا انواع راتسلیم کند٠
د- در موردآثار سینمائی یک نسخه امل از اثر با ذکر نام و مشخصات ٠
تبصره – در کلیه مواردمذکور در فصل اول واین فصل درصورتی که متقاضی توضیحات خاصی را برای معرفی اثر وچگونگی پیدایش آن لازم بداند در برگ جداگانه ای درج و همراه اظهارنامه تسلیم کند٠
ذ- در مورد نرم افزارهای چند رسانه ای دو نسخه کامل از نمونه نرم افزار تولید شده با ذکر نام و مشخصات و ویژگی‌های اثر

فصل سوم – مرجع ثبت واقدامات ثبتی
ماده سوم – درخواست کننده اثر بایددرخواست نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل اول و دوم این آئین نامه تنظیم و درمرکزبه وزارت فرهنگ و هنر و در شهرستانها به ادارات فرهنگ و هنر یا نماینده تعیین شده از طرف وزارت فرهنگ و هنر تسلیم و رسید اخذ کند٠
‌تبصره – درخواست کننده ثبت آثار نرم افزارهای چند رسانه ای درخواست نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل‌های اول و دوم این آیین‌نامه به همراه‌دو نسخه کامل از نمونه مورد نظر به دبیرخانه شورای عالی داده ورزی تحویل می‌دهد. ثبت اثر از نظر فنی توسط شورای یاد شده و از نظر محتوایی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود. دبیرخانه شورای مزبور موظف است‌ قبل از ثبت اثر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف سه ماه از دریافت استعلام‌دبیرخانه شورای عالی داده ورزی نظر خود را به آن دبیرخانه اعلام نماید.
ماده چهارم – مراجع دریافت درخواست نامه ثبت اثر کلیه درخواستنامه ها را بواحد امور مولفان و مصنفان وهنرمدان دروزارت فرهنگ و هنر ارسال خواهند نمود٠ واحد مزبور بدرخواست نامه ها رسیده ظرف مدت سه ماه رسیدگی و اگر درخواستنامه ها مطابق مقررات فصل اول و دوم تنظیم شده باشد واثر قبلا” به ثبت نرسیده باشد آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثرها ثبت نموده وگواهینامه ثبت اثر را با قید روز و ساعت تسلیم درخواست بنام درخواست کننده صادر وبوی تسلیم و رسید اخذ کند٠
در صورتیکه درخواست نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم بالا تنظیم نشده باشد موارد نقض یا ایراد کتبا” با پست سفارشی به درخواست کننده ابلاغ و تا زمانی که درخواست کننده اقدام برفع نقص یا ایراد نکند درخواست ثبت بلااقدام خواهد ماند٠
ماده پنجم – وزارت فرهنگ و هنر مکلف است در آخر هر ماه فهرستی ازکلیه آثار ثبت شده در مان ماه را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار روزانه تهران برای اطلاع عموم آگهی کند٠ فهرست مزبو ردر هر مورد بطوراختصار شامل نام درخواست کننده و تاریخ ثبت و نوع اثر ومعرفی موضوع آن خواهد بود٠قبول درخواست ثبت اثر و همچنین ثبت آن مانع اعتراض وادعای حق ازناحیه دیگر اشخاص نخواهد بود٠
ماده ششم – درخواست کننده می تواند قبل یا بعد از ثبت اثر تقاضای تغییر واصلاح ، تکمیل یا ابطال آنرا بنماید٠ در اینصورت وزارت فرهنگ و هنر بنحو مذکور در ماده پنجم آگهی خواهد کرد٠
ماده هفتم – هزینه آگهی ثبت اثر و مواردتغییر، اطلاح ، تکمیل و یا ابطال آن بعهده درخواست کننده وذینفع خواهد بود٠