آزمون، تست و استرس در دبستان ممنوع

تاریخ در مورد مردی قضاوت خواهد کرد که شجاعانه در سنگر خردورزی از کودکی گم شده کودکانمان به حق دفاع کرد و آن را ستاند
بطحایی عقب نشینی نمی کند
او ایستاده است، تاریخ در مورد مردی قضاوت خواهد کرد که شجاعانه در سنگر خردورزی از کودکی گم شده کودکانمان به حق  دفاع کرد و آن را ستاند