آیین نامه اصلاحی آیین نامه ی تأسیس چاپخانه راجع به نحوه ی ثبت انتشار کتاب و رساله و سایر نشریات

برای ثبت انتشار هر نوع نشریه اعم از کتاب ، رساله ، نمایشنامه ،تئاتر یا سینما که به صور مختلف منتشر می شود یا در معرض فروش و استفاده ی عموم قرار می گیرد و به منظور حفظ و نگهداری کلیه ی آثار مذکور در کتابخانه ملی و تعیین مشخصات هرگونه نشریه که در حدود اصل بیستم متمم قانون اساسی و مقررات قانونی قابل انتشار و حفظ حقوق مؤلفان خواهد بود ، مقررات زیر لازم الرعایه می باشد :

1.مدیران چاپخانه ها مکلف اند دو نسخه از نشریه ی مورد چاپ را بعد از چاپ کامل متن و قبل از صحافی باذکر کامل هویت مؤلف یا مترجم و تعیین تعداد نسخی که از اثر منظور منتشر خواهدشد، به کتابخانه ی ملی تهران ارسال دارند تا حداکثر ظرف مدت ده روز در دفتر مخصوصی که برای این موضوع ترتیب داده می شود به ثبت   برسد …

تبصره ی1- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که طبق مقررات خاص ، کتاب و یا سایر نشریات مندرج در این آیین نامه را منتشر می نمایند مکلف اند پس از چاپ و انتشار ، بلافاصله دو نسخه از نشریه را به کتابخانه ی ملی ارسال دارند .

تبصره ی2- در شهرستان ها وظیفه ثبت نشریه را ادارات فرهنگ وهنر محل انجام خواهند داد و نسخ کتاب را برای کتابخانه –ی ملی ارسال خواهند داشت .

2.نسخ ارسالی که به کتابخانه ی ملی باید عین نسخه هایی که منتشر یادر معرض فروش و استفاده ی عموم قرار می گیرد باشد و شماره ی ثبت کتاب باید قبل از صفحه ی مربوط به عنوان کتاب درج گردد .

3.در دفتر مخصوص ثبت آثار چاپی باید تاریخ و شماره ی ثبت و هویت کامل مؤلف یا مترجم ، نام اثر ، هویت ناشر و تعداد نسخه های چاپ شده و محل چاپ و انتشار درج گردد .

4.در صورتی که اثری با رعایت تشریفات فوق به ثبت برسد ، در حدود مقرارت قانونی به نام مؤلف ویا در صورت واگذاری به نام شخصی که اثر به او واگذار شده شناخته می شود ودرصورتی که اثر بدون نام مؤلف باشد به نام ناشر شناخته خواهد شد .

5.در صورتی که اثری بر طبق مقررات مذکور به ثبت نرسد ، قابل انتشار نمی باشد ودر صورتی که چاپخانه قبل از ملاحضه نامه ی ثبت ، اثر رادراختیار سفارش دهنده قرار دهد ،طبق ماده ی 26آیین نامه چاپخانه ها عمل خواهد شد .

تبصره ی1- روزنامه ، مجله و هرگونه نشریه که مشمول قانون مطبوعات ویا مقررات خاص دیگری می باشند ، کماکان تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود .

تبصره ی2- چاپ کتاب درسی کماکان تابع مقررات مخصوص به خود بوده و ازشمول مقررات این آیین نامه مستثنا می باشد. آن قسمت از آیین نامه ی چاپخانه ها و سایر آیین نامه هایی که با مقررات مذکور دراین آیین نامه مغایر باشد ، ملغی است .