آیین نامه خرید کتاب و تشویق مؤلفان و ناشران

هدف

1– وزارت فرهنگ وهنر به منظور تشویق مؤلفان و ناشران در تهیه و نشر آثار ارزنده و سودمند ، در زمینه های مختلف فرهنگ ملی ایران و نیز برای توسعه و تکمیل مستمر کتابخانه های عمومی و رفع سایر نیازمندی های خود همه ساله ، به تناسب اعتبارات خود، مبلغی را برابر این آیین نامه به مصرف خرید کتاب خواهد رسانید .

برنامه ی کار

فصل اول : موضوع کتاب ها                                                                                                                                                                               

2– از هر کتاب ارزنده و سودمندی که به زبان فارسی تألیف یا ترجمه گردیده و به زیبایی و نفاست چاپ و انتشار یافته باشد و ارزش  مطالب و شیوه ی نگارش آن مورد تایید قرار گیرد ، تعدادی به موجب این آیین نامه خریداری خواهد شد …

3– کتاب های مورد خریداری در موضوعات زیر خواهد بود :

الف – متون نظم ونثر فارسی که بر اساس کهن ترین نسخ معتبر موجود و با اصول علمی و فنی تصحیح گردیده و نخستین بار به چاپ رسیده یا بر چاپ های پیشین امتیازات بارز و مسلمی داشته باشد . (در این کتاب ها وجود مقدمه ای مبنی بر تحقیق در متن و معرفی مؤلف آن و معرفی نسخ اساسی و فرهنگ لغات و فهرست های اعلام و اماکن مورد توجه خواهد بود .)

ب-تحقیقات علمی در زمینه ی فرهنگ وهنر وزبان و ادب و تاریخ وجغرافیاو فرهنگ عامه و معتقدات و کتاب شناسی و کتاب های تحقیقی درباره ی تحولات و پیشرفت های فرهنگی و اجتماعی عصر حاضر که به وسیله ی دانشمندان ایرانی نگارش یافته باشد .   ( در این کتاب ها به درستی شیوه ی تحقیق و وجود فهرست دقیق منابع و مآخذ و اعلام مورد توجه خواهد بود .)

ج– ترجمه ی تحقیقات ایران شناسان خارجی در زمینه ی بند ب ماده ی 3 .

د– کتاب های ارزنده اسلامی و مخصوصا کتاب هایی که در زمینه ی مذهب رسمی کشور به فارسی شیوا و روان وساده نوشته شده باشد .

ه– کتاب های که جوانان و نوجوانان و کودکان در زمینه های زیر:                                                                                                                                  اول– کتاب هایی که جوانان را با گذشته ی فرهنگ و تاریخ پرافتخار ایران آشناتر سازد .                                                                                                دوم – برگزیده ی شاهکارهای نظم و نثر فارسی                                                                                                                                            سوم – نقل مطالب کتب و شاهکار های ادبی کهن به زبان ساده ی امروز .                                                                                                          چهارم – شرح حال بزرگان ایران و جهان که زندگی هریک بتواند سرمشق نیکویی برای جوانان باشد .                                                                             پنجم – داستان های تاریخی ایرانی که یادآور خاطرات تمدن باستانی و افتخارات کهن ملی و برانگیزنده ی روح میهن دوستی باشد.                                                                                                                                                                                                ششم – ترجمه ی آثار مهم علمی ، ادبی ، فلسفی و هنری خارجی (در ترجمه های مکرر بهترین آنها از نظرامانت و دقت مترجم و شیوایی ترجمه انتخاب خواهد شد . و ترجمه از اصل اثر ترجیح خواهد داشت .)                                                                                                                                                             هفتم – اکتشافات و اختراعات گوناگون به زبان ساده .                                                                                                                                   هشتم – کتابهایی که در زمینه های یادشده به زبانی ساده تر برای روستائیان نوشته شده باشد . ( دراین کتاب ها سادگی و روانی انشاء و جذابیت و شیرینی آن و انطباق کتاب با هدف های اخلاقی و تربیت ملی مورد توجه خواهد بود ).

فصل دوم : هیأت انتخاب کتاب                                                                                                                                                                  4–  هیأتی از دانشمندان به نام هیأت انتخاب کتاب در اداره ی کل نگارش تشکیل می یابد . رأی این هیأت که به اکثریت نصف به علاوه ی یک صادرشده باشد مجوز خرید کتاب ها خواهد بود .                                                                                                                                                                                   5– هیأت انتخاب کتاب هفت عضو خواهد داشت که شش نفر از آنها از میان دانشمندان درجه ی اول از طرف وزیر فرهنگ وهنر به مدت یک سال برگزیده و منصوب می شوند و مدیر کل نگارش نیز عضویت هیأت را خواهد داشت .

6– جلسات این هیأت حداقل هفته ای یک بار در اداره ی کل نگارش تشکیل خواهد یافت و رئیس یا مدیر کل نگارش نیز عضویت هیأت را خواهد داشت.                                                                                                                                                                                                  تبصره – به اعضای هیأت بابت حضور در جلسه دستمزد مناسبی معادل آنچه در کارهای مشابه علمی معمول است پرداخت خواهد شد .                                                                                                                                                                                                              7 – هریک از اعضای هیأت که سه جلسه ی متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید مستعفی شناخته می شود و عضو جدید برای بقیه ی مدت از طرف وزیر فرهنگ وهنر از بین سه نفر از افراد صلاحیتدار که اداره ی کل نگارش پیشنهاد می نماید برگزیده و منصوب خواهد شد.                                                                                                                                                                                                                                                                      8 – دبیرخانه ای با حداقل کارمند دراداره ی کل نگارش ، مقدمات کار هیأت را فراهم و مصوبات آن را اجرا خواهد کرد .

فصل سوم : روش خرید کتاب  

9- مؤلفان و ناشران که داوطلب فروش کتاب خود به وزارت فرهنگ وهنر باشند باید درخواست کتبی خودرا به ضمیمه ی یک نسخه از کتاب به دفتر اداره ی کل نگارش تسلیم کنند و رسید دریافت دارند. دریافت این نسخه ها صورت امانت داشته و بعداز اتخاذ تصمیم به صاحبان آنها مسترد خواهد شد .

10– درمورد ترجمه ها ، متن اصلی که ترجمه از روی آن انجام گرفته ، باید ضمیمه کتاب باشد .

11– در شرایط مساوی ، خرید کتاب در درجه ی اول از مؤلف و در درجه ی دوم از ناشران آزاد و در درجه ی سوم از مؤسسات یا سایر بنگاه های انتشارات غیرانتفاعی خواهد بود .

12– کتاب های رسیده به ترتیب در دفتری ثبت می شود و هرکتاب با رعایت تاریخ وصول به ضمیمه ی گزارشی که  از طرف بازرسان وکارشناسان اداره ی کل نگارش تهیه می شود ، درهیأت مطرح می گردد .هیأت می تواند در صورت لزوم یک یا چندتن از اعضای خود را مأمور تهیه ی گزارش درباره ی کتاب ها نماید ، یا نظر مشورتی کارشناسان خارج از هیأت را بخواهند .

13– هیأت درباره ی هر کتاب صورت جلسه ی جداگانه ای تنظیم خواهد کرد . رأی هیأت قطعی و صریح وبا ذکر مواد مربوط آیین نامه (از نظر موضوع کتاب) و موارد احتیاج و مصرف و تعداد قابل خرید خواهد بود .

14– هیأت با بررسی مجموع کتاب های چاپ شده ی سال در صورتی که کتاب هایی را ممتاز تشخیص دهد پیشنهاد های لازم مبنی تشویق مؤلفان به وزارت فرهنگ و هنر خواهد داد.

15– اداره ی کل نگارش حداکثر تا 500نسخه از هر جلد کتاب را به استناد رأی هیأت انتخاب کتاب طبق این آیین نامه از مؤلف یا ناشر خریداری خواهد کرد و اسناد آن رابه پیوست صورت جلسه های هردو هیأت به اداره ی حسابداری ارسال خواهد داشت .

16– در سال های آینده با افزایش کتابخانه های عمومی به تدریج تعداد نسخ خریداری افزایش خواهد یافت .

17– تصمیمات هیأت به صورت توصیه به دبیرخانه ی هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور فرستاده خواهد شد .

تبصره – درموارد فوری ، خرید کتاب به تعداد معدود برای رفع احتیاجات اداره ی تابعه ی وزارت فرهنگ و هنر مشمول این آیین نامه نخواهد بود .

فصل چهارم : تعیین بهای کتاب

18– هیأتی مرکب از نمایندگان ادارات کل نگارش و حسابداری و یک کارشناس چاپ بهای تمام شده ی هرکتاب را جداگانه و (باتوجه به مزد چاپ و کلیشه و کاغذ و صحافی و تجلید و تعداد نسخه های چاپ شده و مشخصات دیگر) به قیمت عادلانه ی روز تعیین خواهد کرد.

19– بهای کتاب برمبنای بهای تمام شده به تشخیص هیأت تعیین بها به اضافه ی یک برابر و نیم به عنوان حق التألیف و سود ناشر پرداخت خواهد گردید ، مشروط بر اینکه از 85 درصد بهای پشت جلد که مؤلف یا ناشر تعیین نموده تجاوز ننماید .

20– ادارات کل نگارش و حسابداری مسئول اجرای این آیین نامه هستند .

این آیین نامه مشتمل بر 20ماده ی صحیح و مورد تصویب است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *