آیین نامه ی تبلیغات در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

ماده 1  : انعقاد  قراداد میان مجری تبلیغات با انجمن فرهنگی ناشران آموزشی براساس قوانین و مقررات نمایشگاه که هرساله با نظر هیات مدیره و شرایط آن سال مشخص می گردد .

تبصره1:  تعهدات قرارداد باید ازنظرمحتوایی و مالی جامع و مانع باشد و در آن وظایف و تعهدات مجری و کارفرما دقیقا”مشخص شده باشد .

ماده 2 : حداقل20 % از فضای تبلیغات بنا بر درخواست هیات مدیره انجمن فرهنگی آموزشی، باید مرتبط به مسائل فرهنگی و عام المنفعه ناشران آموزشی باشد و به شکل رایگان در اختیار هیات مدیره بدین منظور قرار گیرد.

ماده 3 : حداکثر 50 % از فضای تبلیغات ( 50 % از 80 % باقیمانده ) می تواند به یک و فقط یک انتشارات یا موسسه اختصاص پیدا کند .

ماده 4 : با توجه به مصوبه هیات مدیره ی انجمن فرهنگی ناشران آموزشی امکان اختصاص فضای تبلیغات به موسسه ی غیر انتشاراتی به غیر از دانشگاهی، فرهنگی و دانش بنیان ممنوع است .

تبصره 2 :  قوانین این آیین نامه بر موسسات دانشگاهی، فرهنگی و دانش‌بنیان  نیز حاکم است.

تبصره 3 : هرگونه تبلیغی دررابطه با آموزشگاه ها، آزمون ها، همایش های تحصیلی و مشاوره ای ممنوع است.

ماده 5 : انجمن فرهنگی ناشران آموزشی موظف است دو ناظر که از طرف کارگروه تبلیغات معرفی شده و به تایید هیات مدیره  می رسند، جهت اجرای صحیح آئین نامه و قرارداد مربوط به تبلیغات در نظر بگیرد . یکی از ناظران جهت نظارت بر محتوای تبلیغات و دیگری برای نظارت بر امور مالی.

تبصره 4 : ناظران موظف هستند از زمان عقد قرارداد تا زمان تسویه حساب نهائی نمایشگاه به طور مستمر در جریان کم و کیف محتوایی و مالی اجرای تبلیغات باشند .

تبصره 5 : ناظران تبلیغات موظف اند به طور روزانه گزارش خود را به رئیس هیات مدیره‌ی ناشران آموزشی تحویل دهند .

ماده 6 : تبلیغات نباید با قوانین و دستورالعمل های وزارت ارشاد منافاتی داشته باشد . مسئولیت انجام صحیح تبلیغات و مطابقت با آئین نامه به عهده‌ی مجری می باشد .

ماده 7 : در تبلیغات محیطی چه به صورت بنر یا رادیویی و یا مجله و …… نباید از کلمات حاوی مفهوم  مقایسه ازجمله ، بهترین ، برترین ، تنها ، نمونه و هر واژه یا عبارتی که مفهوم انحصار را به ذهن متبادرکند، در نوشته ها یا گفتار تبلیغاتی استفاده شود .

تبصره 6 : در محتوای تبلیغات یا ابزارهای تبلیغاتی نباید از عناصرغیرآموزشی نظیر هنرپیشه ها ، خواننده ها، مجریان صدا و سیما، یا عروسک‌های بی ربط به مسائل آموزشی و غیره استفاده شود .

تبصره 7 : هرگونه استفاده از عناوین علمی از سوی ناشران و موسسات، نظیر استاد، مهندس، دکتر و… فقط درصورت ارایه مدرک معتبر به مجری تبلیغات و ضمیمه شدن کپی مدرک به قرارداد ناشر و موسسه، مجاز است. قابل ذکر است که عنوان استاد فقط برای استادان دانشگاه قابل قبول است.

ماده 8 : تعرفه و تخفیفات مجاز هریک از موارد تبلیغاتی به تصویب کارگروه و سپس هیات مدیره رسیده و طی دوره برگزاری نمایشگاه غیرقابل تغییر می باشد مگر با مجوز هیات مدیره .

ماده 9 : چنانچه انجمن بخواهد تبلیغات را با حق الزحمه ی بیش از 10 % حق المعمل از سود اجرایی آن برای پیمانکار در نظر بگیرد ، باید این امر  از طریق مناقصه رسمی با نظارت اعضای هیات مدیره انجام پذیرد.

تبصره: درهر صورت، الزامی است که هیات مدیره طی اعلام رسمی اعضا را از شرایط و آیین نامه تبلیغات هر سال مطلع نماید و از میان داوطلبان، مناسب‌ترین فرد را به عنوان مسئول اجرایی تبلیغات، انتخاب نماید.

تبصره 8 : از بین دو نفر  داوطلب یا شرکت کننده در مناقصه که تقریبا”شرایط  یکسان داشته باشند، انتخاب اصلح به عهده ی هیات مدیره خواهد بود .

تبصره 9 : هیات مدیره باید وجاهت فرهنگی و اخلاقی شرکت کننده در مناقصه را تائید کند .

ماده 10 – مسئول اجرایی ضمن داشتن سابقه ی اجرایی ، می توانند غیر ناشر هم باشند .

ماده 11 – قرارداد همکاری با پیمانکار یا مجری فقط برای یک دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منعقد می شود .

ماده 12 –  تمامی اسناد مالی باید در پایان هر روز کاری از سوی مسئول اجرایی تحویل ناظر مالی گردد و ناظر مالی پس از تایید آن را به دفتر انجمن تحویل نماید.

ماده 13 تمامی مبالغ دریافتی برای تعهدات تبلیغاتی باید در حساب انجمن  یا حسابی که بدین منظور افتتاح می گردد ، واریز و رسید آن به دفتر انجمن تحویل شود .

ماده 14 ده درصد دریافت های نقدی که به حساب مذکور واردشده است، قبل  و درطول برگزاری نمایشگاه با تشخیص و تایید ناظر  مالی به عنوان تنخواه به مجری پرداخت می گردد.

ماده15 ـ پنجاه درصد تعهدات مالی انجمن نسبت به مجری تبلیغات، حداکثر تا یک هفته پس از پایان نمایشگاه باید پرداخت گردد. مابقی مطالبات مالی مجری پس از تایید فاکتورها توسط ناظر مالی و خزانه‌دار انجمن و پس از ارایه‌ی‌ صورت حساب تصفیه با اداره بیمه و مالیات، پرداخت خواهدشد.

ماده 16 ـ درصورت بروز اختلاف میان ناشران و مسئول اجرایی تبلیغات  و یا  مابین مسئول اجرایی و هریک از ناظران، کمیته ای متشکل از رییس یا مدیر مسئول هیات مدیره ، یکی از اعضای کارگره تبلیغات که جزو هیات مدیره و بازرسان نباشد  و یکی از بازرسان  انجمن ،تصمیم‌گیرنده خواهدبود. درصورتی که مسئول اجرایی یکی از افراد بالا باشد، بازرس دوم یا بازرس علی البدل این وظیفه را برعهده خواهدگرفت.