هشتمین دوره هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

اعضای هیات مدیره:
ابوذر نصری
محمدحسین متولی
محمدرضا سالکی
سعید شبقره
مهدی میرزا داعی
افسر صفاییان
سید اکبر رییس نیا
علی البدل:
علی جهانگیری
هامون سبطی

بازرسین:
امین آصفی
محمد حنفی شجاعی
علی البدل:
عباس مزینانی