اختلاس ماهیانه ۵۰ میلیون تومانی مدیر یک مدرسه دخترانه طی ۳ سال

پایگاه خبری تهران تایمز
عطف به مطلب مندرج در پایگاه خبری تهران تایمز به تاریخ ۱۹ آبان ۹۷، با عنوان «اختلاس ماهیانه ۵۰ میلیون تومانی مدیر یک مدرسه دخترانه طی ۳ سال»، پاسخ آموزش و پرورش شهر تهران، موارد زیر را جهت تنویر افکار عمومی به استحضارمی رساند؛

 با حضور بازرسین آموزش و پرورش در محل مدرسه اسناد مالی سال های ۹۶-۹۷ و لیست کمک های مردمی و صورت جلسات انجمن اولیا و مربیان این واحد آموزشی موردبررسی قرار گرفت و ضمن نشست با اعضای شورای دانش آموزان دبیرستان تخلف مدیرمحرز نگردید و در نهایت، ضمن توصیه های لازم به مدیر با رعایت کامل مقررات، درخصوص تعامل بیشتر مسئولین مدرسه با شرایط خانواده ها و اولیای منطقه تأکید شد.