اسامی اعضای هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی از سال ۸۱ تا کنون

اسامی اعضای هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی از سال ۸۱

اعضای هیئت مدیره دوره‌ اول انجمن فرهنگی ناشران  (۸۱)
یحیی دهقانی  : رئیس هیئت‌مدیره
فتح‌الله فروغی : مدیر مسئول
وحید تمنا : دبیر هیئت
کاظم قلم‌چی : نایب‌رئیس هیت‌مدیره
علی‌اکبر قاری‌نیت : خزانه‌دار
علیرضا اخلاصمند‌منفرد
فرهاد میثمی
احمد عربشاهی: بازرس اصلی

اعضای هیئت مدیره دوره‌ دوم انجمن فرهنگی ناشران  (۸۲ تا ۸۴)
یحیی دهقانی : رئیس هیئت‌مدیره
فرهاد میثمی تبریز  : مدیرمسئول انجمن
کاظم قلم‌چی
علیرضا اخلاصمندمنفرد
علی‌اکبر قاری‌نیت
سید رفیع احمد جواهری
فتح‌الله فروغی دهکردی
احمد عربشاهی : بازرس اصلی
حسین سعیدی‌کیا : بازرس اصلی

اعضای هیئت مدیره دوره‌ سوم انجمن فرهنگی ناشران  (۸۴ تا ۸۸)
یحیی دهقانی : رئیس‌هیئت مدیره
ابولفضل جوکار: مدیرمسئول
محمدرضا سالکی: دبیر هیئت
کاظم قلم‌چی : نایب‌رئیس هیئت مدیره
علی‌اکبر قاری‌نیت : خزانه‌دار
احمد عربشاهی
وحید تمنا
حسین سعیدکیا : بازرس اصلی
پرویز حسین‌زاده : بازرس اصلی

اعضای هیئت مدیره دوره‌ چهارم انجمن فرهنگی ناشران  (۸۸ تا ۹۰)
یحیی دهقانی : رئیس هیئت‌مدیره
فتح‌الله فروغی دهکردی : مدیرمسئول
محمدحسین متولی: دبیرهیئت
مهرداد عالی‌پور هریسی : نایب رئیس هیئت‌مدیره
محمدرضا سالکی : خزانه‌دار
کاظم قلم‌چی
احمد عربشاهی : بازرس اصلی

اعضای هیئت مدیره دوره‌ پنجم انجمن فرهنگی ناشران  (۹۰ تا ۹۲)
محمدرضا سالکی : رئیس هیئت‌مدیره
محمدحسین متولی : مدیرمسؤل
وحید تمنا : دبیر هیئت‌مدیره
اکبر رئیس‌نیا : نایب رئیس هیئت‌مدیره
سعید شبقره : خزانه‌دار
سعید قاسمی
ابوذر نصری
محمد حنفی شجاعی : بازرس اصلی
مجید ضیغمی : بازرس اصلی

اعضای هیئت مدیره دوره‌ ششم انجمن فرهنگی ناشران  (۹۲ تا ۹۴)
محمدحسین متولی : رئیس هیئت مدیره
ابوذر نصری : مدیر مسؤل
وحید تمنا : دبیر هیئت
محمدرضا سالکی : نایب‌رئیس هیئت‌مدیره
یحیی دهقانی
کاظم قلم‌چی
سیداکبر ریئس‌نیا
محمد حنفی شجاعی : بازرس اصلی
مجید ضیغمی : بازرس اصلی

 

اعضای هیئت مدیره دوره‌ هفتم انجمن فرهنگی ناشران  (۹۴تا ۹۶)

علی امین‌صادقیه : رئیس هیئت‌مدیره
هامون سبطی: مدیر مسؤل
وحید تمنا : دبیر هیئت
احمد جوکار قهرودی : نایب‌رئیس هیئت‌مدیره
سعید شبقره: خزانه‌دار
علی جهانگیری
سید اکبر رئیس‌نیا
عباس مزینانی : بازرس اصلی
مجید ضیغمی : بازرس اصلی

 

اعضای هیئت مدیره دوره‌ هشتم انجمن فرهنگی ناشران  (۹۶تا ۹۸)

محمدرضا سالکی : رئیس هیئت مدیره
ابوذر نصری : مدیر مسؤل
افسر صفاییان : نایب‌رئیس هیئت‌مدیره
سعید شبقره : خزانه‌دار
مهدی میرزا داعی : دبیر هیئت
محمدحسین متولی
سید اکبر رییس نیا

امین آصفی: بازرس اصلی
محمد حنفی شجاعی: بازرس اصلی