اعتراض جدی شرکت محترم تعاونی سنجش از استفاده ی سوالات آزمون آن شرکت در کتب ناشران آموزشی

احتراما”به اطلاع ناشران محترم آموزشی می رساند ، درطی  تماس تلفنی مسئول دایره ی حقوقی شرکت تعاونی سنجش ، آقای فراهانی با مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی و مذاکر ات انجام شده ی مابین ، آن مسئول حقوقی شرکت تعاونی سنجش متذکرشد از ناشرانی که از سوالات آزمونهای شرکت تعاونی سنجش درکتب آموزشی خود با ذکر منبع یا عدم ذکرآن استفاده نمایند شکایت قانونی به عمل خواهد آمد .

مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی آقای فراهانی را متقاعد کرد تا نسبت به استفاده ازسوالات آزمون آن شرکت درکتب کمک آموزشی درقبل از سال 95 برخورد قانونی صورت نگیرد. اما ناشران محترم بدانند درصورت استفاده از سئوالات آزمون آن شرکت درکتب آموزشی خود ازسال 95 و بعد از آن موجب اقدام قانونی از طرف دایره ی حقوقی شرکت تعاونی سنجش خواهد شد .

 

                                                                                                        با تشکر- علی امین صادقیه                                                            

                                                                                    رئیس هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی