اسامی اعضای هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی از سال ۸۱

اعضای هیئت مدیره دوره‌ اول انجمن فرهنگی ناشران  (۸۱)
یحیی دهقانی  : رئیس هیئت‌مدیره
فتح‌الله فروغی : مدیر مسئول
وحید تمنا : دبیر هیئت
کاظم قلم‌چی : نایب‌رئیس هیت‌مدیره
علی‌اکبر قاری‌نیت : خزانه‌دار
علیرضا اخلاصمند‌منفرد
فرهاد میثمی
احمد عربشاهی: بازرس اصلی

اعضای هیئت مدیره دوره‌ دوم انجمن فرهنگی ناشران  (۸۲ تا ۸۴)
یحیی دهقانی : رئیس هیئت‌مدیره
فرهاد میثمی تبریز  : مدیرمسئول انجمن
کاظم قلم‌چی
علیرضا اخلاصمندمنفرد
علی‌اکبر قاری‌نیت
سید رفیع احمد جواهری
فتح‌الله فروغی دهکردی
احمد عربشاهی : بازرس اصلی
حسین سعیدی‌کیا : بازرس اصلی

اعضای هیئت مدیره دوره‌ سوم انجمن فرهنگی ناشران  (۸۴ تا ۸۸)
یحیی دهقانی : رئیس‌هیئت مدیره
ابولفضل جوکار: مدیرمسئول
محمدرضا سالکی: دبیر هیئت
کاظم قلم‌چی : نایب‌رئیس هیئت مدیره
علی‌اکبر قاری‌نیت : خزانه‌دار
احمد عربشاهی
وحید تمنا
حسین سعیدکیا : بازرس اصلی
پرویز حسین‌زاده : بازرس اصلی

اعضای هیئت مدیره دوره‌ چهارم انجمن فرهنگی ناشران  (۸۸ تا ۹۰)
یحیی دهقانی : رئیس هیئت‌مدیره
فتح‌الله فروغی دهکردی : مدیرمسئول
محمدحسین متولی: دبیرهیئت
مهرداد عالی‌پور هریسی : نایب رئیس هیئت‌مدیره
محمدرضا سالکی : خزانه‌دار
کاظم قلم‌چی
احمد عربشاهی : بازرس اصلی

اعضای هیئت مدیره دوره‌ پنجم انجمن فرهنگی ناشران  (۹۰ تا ۹۲)
محمدرضا سالکی : رئیس هیئت‌مدیره
محمدحسین متولی : مدیرمسؤل
وحید تمنا : دبیر هیئت‌مدیره
اکبر رئیس‌نیا : نایب رئیس هیئت‌مدیره
سعید شبقره : خزانه‌دار
سعید قاسمی
ابوذر نصری
محمد حنفی شجاعی : بازرس اصلی
مجید ضیغمی : بازرس اصلی

اعضای هیئت مدیره دوره‌ ششم انجمن فرهنگی ناشران  (۹۲ تا ۹۴)
محمدحسین متولی : رئیس هیئت مدیره
ابوذر نصری : مدیر مسؤل
وحید تمنا : دبیر هیئت
محمدرضا سالکی : نایب‌رئیس هیئت‌مدیره
یحیی دهقانی
کاظم قلم‌چی
سیداکبر ریئس‌نیا
محمد حنفی شجاعی : بازرس اصلی
مجید ضیغمی : بازرس اصلی

 

اعضای هیئت مدیره دوره‌ هفتم انجمن فرهنگی ناشران  (۹۴تا ۹۶)

علی امین‌صادقیه : رئیس هیئت‌مدیره
هامون سبطی: مدیر مسؤل
وحید تمنا : دبیر هیئت
احمد جوکار قهرودی : نایب‌رئیس هیئت‌مدیره
سعید شبقره: خزانه‌دار
علی جهانگیری
سید اکبر رئیس‌نیا
عباس مزینانی : بازرس اصلی
مجید ضیغمی : بازرس اصلی

 

اعضای هیئت مدیره دوره‌ هشتم انجمن فرهنگی ناشران  (۹۶تا ۹۸)

محمدرضا سالکی : رئیس هیئت مدیره
ابوذر نصری : مدیر مسؤل
افسر صفاییان : نایب‌رئیس هیئت‌مدیره
سعید شبقره : خزانه‌دار
مهدی میرزا داعی : دبیر هیئت
محمدحسین متولی
سید اکبر رییس نیا

امین آصفی: بازرس اصلی
محمد حنفی شجاعی: بازرس اصلی

 

اعضای هیئت مدیره دوره‌ نهم انجمن فرهنگی ناشران  (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰)

وحید تمنا: رئیس هیات مدیره

امین آصفی: مدیر مسئول

سید اکبر رئیس نیا: نائب رئیس هیات مدیره

علی واله: دبیر

امین صادقیه: خزانه دار

یحیی دهقانی: عضو هیات مدیره

محمدرضا سالکی: عضو هیات مدیره

بازرسین:

محمد مزینانی

مجید ضیغمی