اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

 

  دوره اول

سال ۸۱ تا ۸۲

نام و نام خانوادگی سمت
یحیی دهقانی  رئیس هیأت‌مدیره
فتح‌الله فروغی دهکردی مدیر مسئول
کاظم قلم‌چی نایب‌رئیس هیأت‌مدیره
علی‌اکبر قاری‌نیت خزانه‌دار
وحید تمنا دبیر هیأت
علیرضا اخلاصمند‌منفرد عضو
فرهاد میثمی تبریزی عضو
سید رفیع احمد جواهری بازرس اصلی
سید حمیدرضا ضیغمی بازرس اصلی
 

دوره دوم

سال ۸۲ تا ۸۴

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

یحیی دهقانی  رئیس هیأت‌مدیره
فرهاد میثمی تبریزی مدیر مسئول
سید رفیع احمد جواهری نایب‌رئیس هیأت‌مدیره
علی‌اکبر قاری‌نیت خزانه‌دار
فتح‌الله فروغی دهکردی دبیر
علیرضا اخلاصمند منفرد عضو
کاظم قلم چی عضو
احمد عربشاهی بازرس اصلی
حسین سعیدی کیا بازرس اصلی
 

 

دوره سوم

سال ۸۴ تا ۸۶

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

یحیی دهقانی  رئیس هیأت‌مدیره
ابولفضل جوکار قهرودی مدیر مسئول
کاظم قلم چی نایب رئیس هیأت مدیره
علی‌اکبر قاری‌نیت خزانه دار
محمدرضا سالکی دبیر هیأت
احمد عربشاهی عضو
وحید تمنا عضو
حسین سعیدی‏ کیا بازرس اصلی
پرویز حسین زاده بازرس اصلی
 
 

دوره چهارم

سال ۸۶ تا ۸۸

نام و نام خانوادگی سمت
یحیی دهقانی  رئیس هیأت‌مدیره
احمد عربشاهی مدیر مسئول
کاظم قلم چی نایب رئیس هیأت مدیره
سید مجید ضیغمی خزانه دار
مهرداد عالی پور هریسی دبیر هیأت
محمدرضا سالکی عضو
سید محمدامین طالب شهرستانی عضو
سید رفیع احمد جواهری بازرس اصلی
حسین سعیدی کیا بازرس اصلی
 

 

دوره پنجم

سال ۸۸ تا ۹۰

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

یحیی دهقانی  رئیس هیأت‌مدیره
فتح‌الله فروغی دهکردی مدیر مسئول
مهرداد عالی پور هریسی نایب رئیس هیأت مدیره
محمدرضا سالکی خزانه دار
محمدحسین متولی دبیر هیأت
کاظم قلم چی عضو
احمد عربشاهی عضو
سیداکبر رئیس ‏نیا عضو
سید رفیع احمد جواهری بازرس اصلی
علی محمد جعفریان بازرس اصلی
 

 

دوره ششم

سال ۹۰ تا ۹۲

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

محمدرضا سالکی رئیس هیأت‌مدیره
سیداکبر رئیس ‏نیا مدیر مسئول
محمدحسین متولی نایب رئیس هیأت مدیره
سعید شبقره خزانه دار
وحید تمنا دبیر هیأت
سعید قاسمی عضو
ابوذر نصری عضو
محمد حنفی شجاعی بازرس اصلی
سید مجید ضیغمی بازرس اصلی
 

 

دوره هفتم

سال ۹۲ تا ۹۴

نام و نام خانوادگی سمت
محمدحسین متولی رئیس هیأت‌مدیره
ابوذر نصری مدیر مسئول
محمدرضا سالکی نایب رئیس هیأت مدیره
وحید تمنا خزانه دار
سیداکبر رئیس نیا دبیر هیأت
یحیی دهقانی عضو
کاظم قلم چی عضو
محمد حنفی شجاعی بازرس اصلی
سید مجید ضیغمی بازرس اصلی
 

 

دوره هشتم

سال ۹۴ تا ۹۶

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

علی امین صادقیه رئیس هیأت‌مدیره
هامون سبطی مدیر مسئول
احمد جوکار قهرودی نایب رئیس هیأت مدیره
سعید شبقره خزانه دار
وحید تمنا دبیر هیأت
علی جهانگیری عضو
سیداکبر رئیس نیا عضو
سعید قاسمی بازرس اصلی
سید مجید ضیغمی بازرس اصلی
 

 

دوره نهم

سال ۹۶ تا ۹۸

نام و نام خانوادگی سمت
محمدرضا سالکی رئیس هیأت‌مدیره
ابوذر نصری مدیر مسئول
افسر صفاییان نایب رئیس هیأت مدیره
سعید شبقره خزانه دار
مهدی میرزا داعی دبیر هیأت
سیداکبر رئیس نیا عضو
محمدحسین متولی عضو
امین آصفی بازرس اصلی
محمد حنفی شجاعی بازرس اصلی
 

 

 

دوره دهم

سال ۹۸ تا ۱۴۰۰

نام و نام خانوادگی سمت
وحید تمنا رئیس هیأت‌مدیره
امین آصفی مدیر مسئول
سیداکبر رئیس نیا نایب رئیس هیأت مدیره
علی امین صادقیه خزانه دار
علی واله دبیر هیأت
یحیی دهقانی  عضو
محمدرضا سالکی عضو
محمد  مزینانی بازرس اصلی
سید مجید ضیغمی بازرس اصلی