الزام ناشران به تحویل تعدادی نسخ رایگان انتشارات خود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه شماره 205 | مورخ 1368/09/14

مصوبه شماره 3768/دش | مورخ 1368/10/25

بنا به‌ تقاضای‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ تصویب‌ گردید که‌:

“کلیه‌ ناشران‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ بازاء هر هزار نسخه‌ از کتب‌ منتشره‌ دو نسخه‌ و حداکثر 10 نسخه‌ و نیز ناشران‌ مطبوعات‌ تعداد 10 نسخه‌ از نشریات‌ خود را باید به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ تحویل‌ دهند. وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ مکلف‌ است‌ که‌ نسخه‌های‌ مزبور را به‌ ترتیب‌ میان‌: کتابخانه‌ ملی‌ ایران‌، سازمان‌ مدارک‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی‌، کتابخانه‌ مرکزی‌ دانشگاه‌ تهران‌، کتابخانه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، کتابخانه‌ مرکزی‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌، کتابخانه‌ مرکزی‌ آیت‌ الله‌ العظمی‌ مرعشی‌ نجفی‌، مرکز اسناد انقلاب‌ اسلامی‌ و کتابخانه‌های‌ عمومی‌ دیگر توزیع‌ کند.”