امسال، آخرین سال تدوین کتاب های نو نگاشت است

 دکترحیدر تورانی، اظهار کرد : با توجه به این که امسال، آخرین سال تدوین کتاب های نو نگاشت است، قصد ما آن است که سال بعد دیگر وارد این مقوله نشویم. زیرا هدف اولیه که همسوسازی محتوای کتب درسی با سند تحول بوده محقق شده است. اما این پایان کارما نیست. باید در آینده چرخشی از هم سویی به سوی انطباق داشته باشیم. که این فرایند نیاز به تامل و تعمق بیشتری دارد. لذا باید با ایجاد فضایی آرام همراه با تانی محتوای کتب مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت نیاز تغییرات جزیی انجام شود.

وی افزود: پس از تحقق انطباق، باید سراغ پایدار سازی و ماندگاری کتب درسی رفت. باید ضمن تعریف طرح های پژوهشی و ارزیابی محتوای کتب میزان اثر بخشی هریک مشخص گردد. همچنین عوامل موثر بر تعمیق آموزه های دانش آموزان شناسایی و تقویت گردد.

دکتر تورانی اذعان کرد: باید چرخش هایی در نوع نگاه مجریان صورت پذیرد. ازجمله چرخش ها تغییر نگاه به سمت تنوع بخشی و استفاده از بسته آموزشی به جای انحصار و سلطه کتاب درسی است. زیرا تصور برآن است که همه چیز  نمی تواند از طریق کتاب درسی انتقال یابد. گاهی بازدید از وزارت راه و ترابری، صنایع و یا نیروی انتظامی و استفاده از ظرفیت آنها می تواند اطلاعات زیادی را به دانش آموزان منتقل نماید. گرچه حجم کتاب گاهی در مظان اتهام قرار می گیرد و برخی بدون توجه توجه به چگالی محتوا اظهار می نمایند حجم کتاب درسی زیاد است.

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اضافه کرد: تدوین محتوای صفحات سفید کتاب در اختیار معلمان است که با توجه به مقتضیات و نیاز منطقه می توانند از این ظرفیت استفاده نمایند. همچنین ساعات آزاد، تجویزی و نیمه تجویزی نیز فرصت دیگری در اختیار مناطق و مدارس و معلمان گذاشته است، تا آنچه را که متناسب با مقتضیات محیط جغرافیایی می دانند، از این طریق  به دانش آموزان منتقل نمایند. به ویژه فرصت مناسبی برای طرح مسائل و آسیب های اجتماعی فراهم می سازد و مربیان پرورشی نیز فرصت ابراز وجود پیدا می کنند.