امکان تبلیغ رایگان برای ناشران در صدا و سیما

قابل توجه همکاران ارجمند

پخش رایگان تبلیغات ناشران در صدا و سیما کاملا جدی است و تاکنکون چند ناشر آموزشی از این امکان استفاده نموده اند. به آیین نامه زیر توجه فرمایید.

همچنین برای هماهنگی با صدا و سیما جهت پخش تبلیغات رایگان(درصورت داشتن حداقل ۱۰ نفر پرسنل بیمه شده و سایر شرایطی که در پستهای قبل آمد) میتوانید از طریق شرکتهای تبلیغاتی مورد اطمینان خود و یا با توجه به متن نامه زیر هرچه سریعتر اقدام نمایید. اقدام سریعتر باعث انتخاب زمانهای مناسبتر در پخش آگهی های هر ناشر خواهدشد.

حضور محترم هیات مدیره انجمن ناشران