امین آصفی: اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮب و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی وارده ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺧﻼق ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ در ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ

ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ از ﺟﺪیﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ  آن  ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺮان ﻣﺪرن و اﺳﻼﻣﻲ را ﺑﻨﺎ ﻛﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺮدد ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در راس آن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداره ﺷﻬﺮ از ﻓﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ  و اﺧﻼق در اﻣﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮی ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ، ﻣﺸﻜﻼت ﮔﺴﺘﺮدهای را در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.   اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮب و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی وارده ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺧﻼق  ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ در ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ.ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی اﺑﺰاری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﮔﺰاران ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ.از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮ ﺧﻮب و ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﻲ آﮔﺎه و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای آﮔﺎه ﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻳﺠﺎد و ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻨﻲ، ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺪاری و آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪان  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﻧﺠﺎم – در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻛﺎرﻛﺮد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻛﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ  در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺧﻼق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺟﺎﻳﮕﺎه آن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی و ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺸﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪان ، ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻛﻪ  در راﺳﺘﺎی  ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ  و اﺧﻼق ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد