امین آصفی در مورد مدیریت شهری و مدیریت فرهنگی می گوید:

قوانین و مقررات شهری را میتوان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیـر بهتر بازیگران عناصراصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایراعضـا مـی تواننـد شهروندان را در اداره امور مشارکت دهند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. به طور کلی ، بحث در خصوص حقوق شهروندی ، خود یک بحث مستقل و جامع است . ضـوابط و مقـررات شـهریـا بـه تعبیـر دیگر حقوق شهری در صورت انطباق با اصل بهره مندی که در عبارت حقوق شهروندی خلاصه می گردد، بسیار کارآمـد ارزیـابی می شوند .نتایج بررسی مجموعه مقررات شهری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عـالی شهرسـازی و معمـاری ایـران ا ز تاریخ تاسیس تاکنون ،حاکی است که متاسفانه چنین رویکردی در مجموعه ضوابط و مقـررات عمـومی شـهری کمتـر دیـده شـده است .یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر،ایالت یا کشور است .این دیدگاه ،حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یاد آور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است . از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجـود مقرراتـی اسـت کـه روابـط تجـاری ، امـوال ، مالکیت ،شهرسازی،سیاسی و حتـی مسـائل خـانوادگی را در نظـر گرفتـه و سـامان دهـد .از ایـن رو از دیـد شـهری موضـوع حقـوق شهروندی ،روابط مردم شهر ،حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجـام آن اسـت .در واقـع حقوق شهروندی آمیخته است از وظـایف و مسـئولیتهای شـهروندان در قبـال یکدیگر،شـهرو دولـت یـا قـوای حـاکم و مملکـت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)،دولت یا به طور کلی قوای حاکم مـی باشـد.بـه مجموعه این حقوق و مسئولیت ها ،”حقوق شهروندی”اطلاق میشود.
شهر به عنوان محل ظهور اجتماع، محل ظهور مدنیت و محل ظهـور شـهروندی و… واقعیـت مبـارکی اسـت کـه جامعه ایرانی با آن رودرو گردیده است. شهر امروزی را میتوان مکانی جهت تولید “شهروند” قلمداد نمود. در ایـن بین”حقوق شهری” برای تسهیل در این امر و تعریف، تقویت و حمایت از روابط و تعاملات کنشـگران و نهادهـای شهری بیش از نیمقرن است که پا به عرضه وجود نهاده و مبنایی برای ظهور”شهروند” و”حقوق شهروندی” قلمـداد شده است. به بیانی دیگر اگر حقوق شهری را مبنایی برای تعریف روابط مردم با شهرداری، حقوق و تکـالیف آنهـا در برابر یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجام آنها و همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظـارت شهرداری بر رشد موزون و هماهنگ شهربدانیم، این حقوق را میتوان تضمینکننده حقـوق شـهروندان در خصوص مفاهیمی همچون ایمنی، رفاه، آسایش، سلامت و عدالت و زمینه ساز ظهور شهروند دانست. بـه سـخن دیگـر در صـورت تضـعیف ایـن حقـوق، دیگـری نیـز(حقـوق شـهروندی) قابـل حصـول نبـوده و لاجرم”شهروندی” و ظهور آن با مشکل جدی روبرو خواهد شد، امری که شـاهد آن هسـتیم. “حقـوق شـهری” در حال حاضر به عنوان قوانین برخواسته از واقعیتهای جامعه امروز نبوده و از جامعه خود”عقب” مانده است و خود به عنوان یک”مساله” و مانع در برابر توسعه جامعه شهری خودنمایی میکند. در ایـن شـرایط، نقـض قـوانین، بـروز مشکلات عدیده اجتماعی و بروز نافرمانیهای مدنی امری حتمی به نظر رسیده و ظهور آنها دور از ذهـن نخواهـد بود . بنابراین مدیریت شهری می تواند با آموزش حقوق شهروندی و تشویق شهروندان بـه پیگیـری حقـوق خـویش، اتخاذ رویکرد شهروند مداری و ایجاد فضای گفتگو میان شهروندان و مدیران شهری، اصلاح نظام اداری و مراعـات حقوق شهروندی، جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان، حاکمیت قانون، مسـئولیت پـذیری در قبـال شـهروندان، کارآیی و اثر بخشی، شفافیت و پاسخگویی در جهت ارتقاء حقوق شهروندان نقش آفرینی کند .