امین آصفی: عدم فعالیت صحیح واحد روابط عمومی، نه تنها برای شهرت سازمان مفید نیست بلکه لطمات جبران ناپذیری به شهرت آن می زند.

اهمیت روابط عمومی و نقش آن در مدیریت شهری
این داستان می تواند درس خوبی برای روابط عمومی ها در مدیریت شهری باشد. چراکه در صورت عدم فعالیت صحیح واحد روابط عمومی، نه تنها برای شهرت سازمان مفید نیست بلکه لطمات جبران ناپذیری به شهرت آن می زند. چیزی که در شهر لاکلند اتفاق افتاد.

چندی پیش در اقدامی پلیس شهر لاکلند در گزارشی مورد نقد گزارشگر قرار گرفت. در این گزارش با عنوان «پلیس لاکلند برای کار روابط عمومی ۱۳۰ هزار دلار پرداخت»، آمده بود یک مشاور خارجی تقریبا ۱۳۰ هزار دلار برای پاکسازی افکار عمومی در خصوص رسوایی اداره پلیس لاکلند از آنها دریافت کرد. این مقاله ادامه داده که شهردار داگ توماس این شخص را استخدام نکرده است، چراکه شهرداری بخشی به نام ارتباطات در خود دارد.

نتیجه این گزارش جنجال های رسانه ای بود که اتفاق افتاد و بسیاری از شهروندان لاکلند از پرداخت این مبلغ به یک وکیل که ظاهرا قرار بود از حقوق مردم دفاع کند اظهار تعجب کردند.

در ادامه گزارش های دیگری منتشر شدند که نشان می داد، روابط عمومی می توانسته به جای وکیل مدافع فعالیت های خوبی را برای جلوگیری از این مساله انجام دهد. در ضمن گزارش، مصاحبه هایی انجام شده بود که نشان می داد مسئولین از حقیقت طفره رفته و آن را کتمان می کنند.

یکی از کمیسرهای شهر گفت: «من نمی توانم به خاطر آورم که چه زمانی این کار انجام شده.» اگرچه استخدام این شخص تایید شده است. یکی دیگر از کمیسرها که می گوید: «من کاملا این موضوع را فراموش کرده ام.» دیگری نیز می گوید: «به نظر می رسید این بهترین کاری بود که در آن خصوص می شد، انجام داد.»

یکی از کمیسرها نیز به تلفن های ما پاسخ نداد. شهردار پیشین گفت: «این کار از به هدر رفتن میلیون ها دلار جلوگیری کرد.»

این مساله نهایتا باعث شد که مدیریت شهری لاکلند زیر سوال برود. آنها می گفتند: آنچه بر همگان مسلم است این است که هزینه پرداختی چه میزان بوده است، اکنون زمان آن نیست که بخواهیم بگوییم اعضای بخش ارتباطات شهر چه اندازه حقوق دریافت می کنند، بلکه مبلغ پرداختی به وکیل مدافع برای دفاع از شهر مورد سوال قرار گرفته است.

در واقع هزینه های روابط عمومی در برنامه های شهری و همچنین دریافتی های مسئولین و شرکت های روابط عمومی مورد بحث نبود بلکه بیشتر موضوع به هزینه هایی بر می گشت که به طور کلان به وکلا پرداخت شده بود. و در نتیجه منجر به این سوال می شد که چرا در امور شهری لاکلند هزینه ها در مسیری غیر ضروری هزینه شده اند. نهایتا این داستان نه تنها مدیریت شهر لاکلند را زیر سوال برد، بلکه باعث شد که روابط عمومی و بخش ارتباطات این شهر نیز به خاطر کم کاری و کم توجهی به اهمیت روابط عمومی و نقش آن در مدیریت شهری زیر سوال رود.

این داستان می تواند درس خوبی برای روابط عمومی ها در مدیریت شهری باشد. چراکه در صورت عدم فعالیت صحیح واحد روابط عمومی، نه تنها برای شهرت سازمان مفید نیست بلکه لطمات جبران ناپذیری به شهرت آن می زند. چیزی که در شهر لاکلند اتفاق افتاد.