امین آصفی: محصولات فرهنگی، مجموعه کالاها و خدمات فرهنگی هستند که به‌جز کارکردهای اقتصادی، حامل ایده‌ها، نمادها و شیو ه زندگی بوده در نقش‌های مختلف اطلاع‌رسانی، سرگرم‌کنندگی، هویت‌سازی و اثرگذاری بر تجارب فرهنگی ظاهر می‌شوند.

محصولات فرهنگی، مجموعه کالاها و خدمات فرهنگی هستند که به‌جز کارکردهای اقتصادی، حامل ایده‌ها، نمادها و شیو ه زندگی بوده در نقش‌های مختلف اطلاع‌رسانی، سرگرم‌کنندگی، هویت‌سازی و اثرگذاری بر تجارب فرهنگی ظاهر می‌شوند. محصول فرهنگی، صرفاً کالا یا خدمت اقتصادی نبوده بلکه حامل سبک زندگی، باورها و ارزش‌ها هستند. تحلیل روندهای جهانی نشان می‌دهد محصولات فرهنگی نه تنها در مباحث اجتماعی و فرهنگی نقش و تأثیر روزافزونی یافته بلکه به‌شدت در حوزه‌های اقتصاد نظیر اقتصاد خلاق و اقتصاد فرهنگی(، سیاست )نظیر قدرت نرم) و امنیتی)نظیر جنگ هوشمند و امنیت نرم( تأثیرگذار شده‌اند در این فصل در کل گزیده مطالعات کتاب‌خانه‌ای و اینترنتی محقق در مورد موضوع پژوهش آورده شده است.