امین آصفی: ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺒﺎب و ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم را در مدیریت شهری ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی  در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻮل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﺮاﻧﻲ آن ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ای دارﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺮ ﺷﺘﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺒﺎب و ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ.  ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻬﺮی از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی ، ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﻋﺖ ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺧﻼق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﻲ ﺷﻮد  آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺧﻼق  ﺷﻬﺮوﻧﺪی ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﻘﻴﻢ دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻠﻴﺪی آن ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮﻫﻨﮓ   ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه اﻳﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﺮد در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن از ﺿﺮورت ﻫﺎی دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻳﻚ آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ و راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ  ﺑﺎ اﺧﻼق و رواﺑﻂ اﺧﻼﻗﻲ دارد. اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ از ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ رواﺑﻂ اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺧﻼق ﻣﺪﻧﻲ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ.

ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزی در ﺣﺬف ﺗﺄﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در راﺳﺘﺎی ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی، ارﺗﻘﺎء ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮی،ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ، ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺎ و ﻧﻮآوری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی، ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﺠﺎد ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ و ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﺪف و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻛﻮدﻛﻲ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد در آن ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﻟﺬا ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮی ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزشﻫﺎ از ﺳﻮی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎرا ﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی و ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب و ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *