امین آصفی : ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﻧﺨﺒﻪ، جوان و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ، ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه در شهر از راﻫﻜﺎرﻫﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ است

راﻫﻜﺎرﻫﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی:

ﺗﺠﺎرب اﺟﺮاﻳﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮی اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎی ﺧﻮب و ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد. ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﻧﺨﺒﻪ، ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ، ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ، وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﻣﺪارس، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺎ، و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪاز آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی:

ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ﭘﻲ ﺑﺮده و اﻧﺮژی زﻳﺎدی را ﺻﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ در دل ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ﻛﺮده و ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻛﻼن زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﻛﺮد. ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺤﻠﻪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮا  ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺳﺎﻛﻦ ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده ﻳﺎ ﻓﻀﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﺗﺠﺎرب ارزﻧﺪه اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ در ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.در زﻳﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻮﻓﻖ اﻳﻦ ﺗﺠﺎرب اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد :

ﻃﺮح واﺷﻨﮕﺘﻦ را ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ : ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎزی ﺷﻬﺮ، ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻧﺼﺐ آﮔﻬﻲ ﻫﺎﻳﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی واﺷﻨﮕﺘﻦ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮد در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.ﺷﻬﺮداری ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻳﻚ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺟﺬاب ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻤﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺮدم را اﻓﺰاﻳﺶ داد.ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺮاد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪه از اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻮدﻧﺪ

 

ﻃﺮح آﻣﻮزش ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﻴﻨﮕﺎرو: در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻪ در ﻳﻜﻲ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭼﻴﻦ اﺟﺮاء ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ آﻣﻮزش داده ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﻣﺎﻣﻮران، ﻣﺎﻧﻊ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺪﻣﺎت ﮔﺮدﻧﺪ.

 

ﻃﺮح آﻣﻮزش زﻧﺎن ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ در اﺻﻔﻬﺎن : در اﻳﻦ ﻃﺮح، ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺷﻬﺮداری اﺻﻔﻬﺎن از ﺳﺎل   اﺟﺮاء ﮔﺮدﻳﺪ، زﻧﺎن داوﻃﻠﺐ در ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺎﻧﻮن زﻧﺎن و ﻣﺎدران ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی و اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.