انتخاب مدیران در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب ۹۷

اطلاعیه
طی جلسه مورخ ۱۴ اسفند هیات مدیره انجمن ناشران آموزشی افراد ذیل برای تصدی مسئولیت در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب ۹۷ در بخش آموزشی انتخاب شدند:

مدیر اجرایی : افسر صفاییان

مدیر تبلیغات : سعید شبقره

مدیر فرهنگی : امین آصفی