اولين جلسه‌ی تشكل‌های نشر در اتحاديه‌ی ناشران و كتاب‌فروشان با حضور نمايندگان ناشران آموزشی، كودك، دانشگاهی، عمومی، انقلاب اسلامی و قم

اولين جلسه‌ی تشكل‌های نشر در اتحاديه‌ی ناشران و كتاب‌فروشان با حضور نمايندگان ناشران آموزشی، كودك، دانشگاهی، عمومی، انقلاب اسلامی و قم در تاريخ 95/7/25 برگزار شد. مصوبات و تصميمات اين جلسات به مرور به اطلاع ناشران عزيز خواهد رسيد.