برای اولین بار؛ فهرست مدارک تحصیلی معاونان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد

فهرست مدارک تحصیلی تمامی معاونان، مشاوران، مدیران حوزه ستادی و مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تمامی استان ها، برای اولین بار از سوی این وزارتخانه منتشر شد.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ جدول اسامی معاونان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منضم به مدارک تحصیلی آن ها به شرح زیر است: 

مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
ردیف نام نام خانوادگی تحصیلات استخدام استان عنوان پست تاریخ انتصاب
١ محمد محمدپور کارشناسی ارشد رسمی آذربایجان شرقی مدیرکل ٩۵/٠٢/١٨
٢ ناصر خدایاری دکترای تخصصی Phd رسمی آذربایجان غربی مدیر کل ٩٧/٠٢/١٨
٣ ناصر اسحاقی کارشناسی ارشد رسمی اردبیل مدیرکل ٩٢/١٢/١٨
۴ محمد علی انصاری کارشناسی ارشد رسمی اصفهان مدیرکل ٩۶/١٠/٠۵
۵ ناصر مقدم کارشناسی ارشد رسمی البرز مدیرکل ٩۶/١٢/٢١
۶ عمران خودآموز کارشناسی ارشد رسمی ایلام مدیرکل ٩۶/١٢/٠١
٧ حمیده ماحوزی کارشناسی ارشد رسمی بوشهر مدیرکل ٩٣/٠١/٣١
٨ احد جاودانی کارشناسی ارشد رسمی تهران مدیرکل ٢۶/۴/٩٧
٩ جواد کارگران دهکردی کارشناسی ارشد رسمی چهار محال و بختیاری مدیرکل ٩٣/٠٢/٣٠
١٠ حسین فرخنده کارشناسی ارشد رسمی خراسان شمالی مدیرکل ٩۵/٠٧/٠۴
١١ جعفر مروارید دکترای تخصصی Phd رسمی خراسان رضوی مدیرکل ٩٧/٣/١٢
١٢ ناصر نبی­زاده کارشناسی ارشد رسمی خراسان جنوبی مدیرکل ٩٣/٠۵/١۴
١٣ محمد جوروند کارشناسی ارشد رسمی خوزستان مدیرکل ٩۵/٠٧/١٩
١۴ فاطمه کرباسی کارشناسی ارشد رسمی زنجان مدیرکل ٩۶/١٢/٢١
١۵ محمد رضا سوقندی کارشناسی ارشد رسمی سمنان مدیرکل ٩٠/٠٩/١٩
١۶ حسین مسگرانی حوزوی سطح ٢
لیسانس
رسمی سیستان و بلوچستان مدیرکل ٩۴/٠۵/٠۶
١٧ صابر سهرابی کارشناسی رسمی فارس مدیرکل ٩٧/٢/٢٧
١٨ اکبر اسکندری نژاد کارشناسی ارشد قرارداد  * قزوین مدیرکل ٩۶/٠١/٠۵
١٩ سید موسی حسینی کاشانی کارشناسی ارشد رسمی قم مدیرکل ٩۵/١١/٢۴
٢٠ محمدرضا علی زاده احمدآبادی کارشناسی ارشد رسمی کرمان مدیرکل ٩۴/٠۶/٢۴
٢١ حسین اسحاقی کارشناسی قرارداد
کار معین
جنوب کرمان مدیرکل ٩۶/٠١/٠١
٢٢ جلال قلعه شاخانی کارشناسی ارشد رسمی کردستان مدیرکل ٩۶/٠٨/١۵
٢٣ رحیم جعفری کارشناسی ارشد رسمی کرمانشاه مدیرکل ٩۵/١٢/١٧
٢۴ رضا دهبانی پور دکترای تخصصی Phd رسمی کهکیلویه و بویر احمد مدیرکل ٩۴/٠١/٠١
٢۵ عادله کشمیری کارشناسی ارشد رسمی گلستان مدیرکل ٩٧/٣/٣٠
٢۶ فیروز فاضلی دکترای تخصصی Phd هیات علمی
دانشگاه گیلان
گیلان مدیرکل ٩۶/٠٢/٣١
٢٧ حمید رضا حنان سطح ٣ حوزوی
( کارشناسی ارشد)
قرارداد
کار معین
لرستان مدیرکل ٩۶/٠١/٠١
٢٨ محمود شالویی کارشناسی ارشد رسمی مازندران مدیرکل ٩۴/٠١/١۶
٢٩ محسن شریفی کارشناسی ارشد رسمی مرکزی مدیرکل ٩۶/٠۶/٠٧
٣٠ علیرضا درویش نژاد معادل دکتری رسمی همدان مدیرکل ٩٣/٠٩/٠١
٣١ مجید جوادیان زاده کارشناسی ارشد رسمی یزد مدیرکل ٩۶/١٢/٢٢
٣٢ علیرضا کمساری کارشناسی رسمی منطقه آزاد قشم مدیرکل ۶/١٠/٩۶
٣٣ همایون قنواتی کارشناسی رسمی منطقه آزاد اروند مدیرکل ٣٠/٢/٩٣
٣۴ علی بندرعباسی غلامی کارشناسی رسمی هرمزگان سرپرست ٢٧/۴/٩٧

*

قانون اصلاح تبصره ٢ ماده ٣٩ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

 

مدیران مأمور ستاد وزارت فرهنگ به مؤسسات وابسته
ردیف نام نام خانوادگی نام واحد سازمانی فعلی عنوان پست استخدام تحصیلات
١ قادر آشنا مؤسسه آموزش عالی علمی و کاربردی رئیس مؤسسه آموزش علمی کابردی فرهنگ و هنر رسمی کارشناسی ارشد
٢ علی اکبر صفی پور بنیاد رودکی مدیرعامل بنیاد رودکی رسمی دکترای تخصصی Phd
٣ علیرضا تابش بنیاد سینمایی فارابی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی رسمی کارشناسی ارشد
۴ نیکنام حسینی پور سی سخت مؤسسه خانه کتاب مدیرعامل خانه کتاب رسمی کارشناسی ارشد

 

مدیران کل و همتراز ستاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  
ردیف نام نام خانوادگی نام واحد سازمانی فعلی عنوان پست استخدام تحصیلات تاریخ انتصاب
١ حسین انتظامی حوزه وزیر دستیار ارشد رسمی دکترای تخصصی Phd ١/١١/٩۶
٢ محمدمهدی احمدی حوزه وزیر مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی رسمی دکترای تخصصی Phd ٢٢/۶/٩۶
٣ عبدالهادی فقهی زاده معاونت قرآن و عترت معاون وزیر رسمی دکترای تخصصی Phd ٧/٨/٩۶
۴ محسن جوادی معاونت امور فرهنگی معاون وزیر رسمی دکترای تخصصی Phd ٧/٨/٩۶
۵ محمد سلطانی فر معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی معاون وزیر قراردادی دکترای تخصصی Phd ۵/١٠/٩۶
۶ سید محمد مجتبی حسینی معاونت امور هنری معاون وزیر قراردادی کارشناسی ١٩/٩/٩۶
٧ علی اصغر کاراندیش معاونت توسعه مدیریت و منابع معاون وزیر رسمی کارشناسی ارشد ۴/۶/٩۶
٨ سید هادی حسینی معاون حقوقی، امور مجلس و استانها معاون وزیر قراردادی کارشناسی ارشد ٢٩/١٠/٩۶
٩ محمدمهدی حیدریان سازمان سینمایی معاون وزیر و رییس سازمان رسمی کارشناسی ١٧/١٢/٩۵
١٠ محمدرضا موالی زاده شورای فرهنگ عمومی دبیر رسمی دکترا (پزشک) ٢١/۴/٩۶
١١ مهدی محمدی حوزه وزیر مشاور امور هنری رسمی کارشناسی ارشد ٢۶/٧/٩۶
١٢ حبیب رضا ارزانی حوزه وزیر مشاورامورحقوقی رسمی حوزوی سطح ۴ ٢۶/٧/٩۶
١٣ محمدرضا حشمتی حوزه وزیر مشاور برنامه ریزی در امور قرآن و عترت (ع) رسمی کارشناسی ٧/٨/٩۶
١۴ حمیدرضا ارباب سلیمانی فینی حوزه وزیر مشاور توسعه فعالیتهای اسلامی رسمی (کفایتین) حوزوی ١/٣/٨۵
١۵ مرضیه مرآت نیا حوزه وزیر مشاور امور زنان وخانواده رسمی کارشناسی ارشد ٢٣/٧/٩۶
١۶ پروین داداندیش حوزه وزیر مشاور در امور اجتماعی رسمی دکترای تخصصی Phd ٢۵/٩/٩۶
١٧ قاسم خورشیدی مرکزحراست رییس مرکز قراردادی کارشناسی ٢٩/٧/٩۶
١٨ مظاهر برادران وامرزانی دفترمدیریت عملکرد مدیرکل رسمی کارشناسی ارشد ٢٨/٩/٩۶
١٩ علی آقا هاشمی دبیرخانه هیات مرکزی گزینش رییس دبیرخانه رسمی کارشناسی ارشد ١/۶/٩۶
٢٠ غلامرضا نجاتی دبیرخانه هیات مرکزی گزینش مدیر هسته گزینش پیمانی حوزوی سطح ٢ ٣/٣/٩۶
٢١ سیدمرتضی موسویان مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتالی رییس مرکز قراردادی دکترای تخصصی Phd ٢٨/۵/٩٣
٢٢ عبدالرضا سهرابی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی رییس دبیرخانه رسمی کارشناسی ارشد ١/١١/٩۶
٢٣ محمد مهدی عزیززاده دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی و ترویجی قرآنی رئیس دبیرخانه قراردادی کارشناسی ١/١/٩۶
٢۴ اصغر امیرنیا دفتر تبلیغ ،ترویج و توسعه فعالیتهای قرآن و عترت(ع) مدیر کل رسمی کارشناسی ارشد ٢٣/۶/٩۴
٢۵ محمدعلی خسروی دفتر برنامه ریزی،آموزش و توسعه مشارکتهای امور قرآن و عترت(ع) مدیر کل رسمی سطح ۴ حوزوی ٢٩/٩/٩۴
٢۶ علی ملانوری اداره کل ارتباطات،هماهنگی و ساماندهی قرآن و عترت مدیر کل رسمی کارشناسی ارشد ٢٣/۶/٩۴
٢٧ محمد جواد مرادی نیا دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی مدیرکل رسمی دکترای تخصصی Phd ١٣/١٠/٩۶
٢٨ مهرزاد دانش دفتر امور چاپ ونشر مدیرکل رسمی کارشناسی ارشد ٢٣/٧/٩۶
٢٩ علی آقا فریدونی اداره کل مجامع ،تشکلها و فعالیتهای فرهنگی مدیرکل رسمی دکترای تخصصی Phd ۴/٩/٩٣
٣٠ سیدعلی اصغر سید آبادی دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی مدیر کل قراردادی کارشناسی ٢٨/١٢/٩٣
٣١ سید محمدرضا دربندی اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی مدیرکل رسمی کارشناسی ارشد ٣/١١/٩۶
٣٢ محمد حیدری دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی مدیرکل رسمی دکترای تخصصی Phd ١٢/۴/٩۵
٣٣ علیرضا شیروی اداره کل مطبوعات و رسانه­های خارجی مدیرکل رسمی کارشناسی ارشد ٣/١١/٩۶
٣۴ حمید ضیایی پرور دفتر مطالعات و برنامه ریزی فعالیتهای رسانه ای مدیر کل قراردادی دکترای تخصصی Phd ٩/١٢/٩۶
٣۵ علی ترابی دفترامورموسیقی مدیرکل رسمی کارشناسی ارشد ٢٧/١٢/٩۶
٣۶ شهرام کرمی حوزه اداره کل هنرهای نمایشی مدیرکل رسمی درجه یک هنری ٢۶/١٢/٩۶
٣٧ محمد الهیاری فومنی دفتر برنامه ریزی و آموزشهای هنری مدیرکل پیمانی کارشناسی ارشد ١/٢/٩٧
٣٨ لادن حیدری دفتر حقوقی و مالکیت معنوی مدیرکل رسمی کارشناسی ارشد ١/١١/٩٢
٣٩ سیدعلی حسینی دفتر امور مجلس مدیرکل رسمی کارشناسی ارشد ٢١/٩/٩۶
۴٠ علی غیاثی ندوشن دفتر هماهنگی امور استانها مدیرکل رسمی کارشناسی ارشد ١/٨/٩۶
۴١ محمد فقیه اداره کل امور مالی و ذیحسابی ذیحساب و مدیرکل رسمی کارشناسی ارشد ١۴/١١/٩۶
۴٢ سیده راحله میرمحمدعلی رودکی دفتر برنامه و بودجه مدیرکل رسمی کارشناسی ٢۵/۵/٩۴
۴٣ سید سعید سرابی دفتر نوسازی و تحول اداری مدیرکل رسمی کارشناسی ارشد ۴/۵/٩۶
۴۴ قاسم خسروی اداره کل امور اداری و منابع انسانی مدیرکل رسمی کارشناسی ۴/۵/٩۶
۴۵ حسین سیفی مرزان اداره کل پشتیبانی ، رفاهی و خدمات فنی مدیرکل رسمی کارشناسی ١/١٠/٩٢
۴۶ همایون امیرزاده روابط عمومی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع­رسانی رسمی کارشناسی ارشد ٣٠/۴/٩٧

 

۴٧ رمضانعلی حیدری خلیلی سازمان سینمایی معاون توسعه مدیریت و منابع رسمی کارشناسی ارشد ١٢/١٢/٩۴
۴٨ ابراهیم داروغه­زاده زواره سازمان سینمایی معاون ارزشیابی و نظارت سینمایی مأمور(صدا و سیما) دکترا(پزشک) ٢٣/٣/٩۶
۴٩ محمود اربابی سازمان سینمایی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی و سرپرست دفتر جشنواره­ها و همکاریها­ی بین­الملل مأمور (صدا و سیما) دکترای تخصصی Phd ٢٣/٣/٩۶
۵٠ سعید رجبی فروتن سازمان سینمایی مدیرکل حوزه ریاست رسمی کارشناسی ارشد ٧/١١/٩۶
۵١ محمدرضا فرجی خالدی سازمان سینمایی مدیرکل دفتر سینمای حرفه­ای رسمی کارشناسی ١/١٠/٩٣
۵٢ منصور پارسایی سازمان سینمایی مدیرکل دفتر نمایش خانگی مستند و کوتاه مأمور( حوزه هنری) درجه یک هنری ١/۵/٩۶
۵٣ بهمن حبشی نرج­آباد سازمان سینمایی مدیرکل نظارت بر مراکز مشاغل و مجامع رسمی کارشناسی ۵/۵/٩٠
۵۴ محمدحسین فرج سازمان سینمایی مدیرکل دفتر توسعه فناوری سینمایی رسمی درجه یک هنری ١٨/٢/٩۵
۵۵ علیرضا صدرالدینی احمدیانی سازمان سینمایی مدیرکل دفتر مطالعات و دانش سینمایی پیمانی کارشناسی ارشد ١٨/٢/٩۵
۵۶ پرویز شیرمحمدی سازمان سینمایی مدیرکل امور اداری و پشتیبانی رسمی کارشناسی ارشد ١/١/٩٧
۵٧ ابوالفضل مردانلو سازمان سینمایی مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری رسمی کارشناسی ارشد ١/١/٩٧
۵٨ سیدمحمدصادق موسوی خوانساری سازمان سینمایی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران پیمانی کارشناسی ارشد ١۵/١٢/٩۶
۵٩ سیدمحمد مهدی طباطبایی­نژاد سازمان سینمایی مدیرعامل مرکز گسترش و مستند سینمایی تجربی مأمور( صدا و سیما) کارشناسی ارشد ٢٣/۶/٩٢
۶٠ مجید مسچی سازمان سینمایی مدیرعامل موسسه سینماشهر رسمی کارشناسی ١/١/٨۴
۶١ مهدی یزدانی سازمان سینمایی مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری کارمند موسسه کارشناسی ارشد ٢٣/٣/٩۶
 ۶٢ علیرضا قاسم­خان سازمان سینمایی مدیرعامل موزه سینما رسمی( صدا و سیما) دکترای تخصصی Phd ۶/٨/٩۶
۶٣ علیرضا گل­محمدی سازمان سینمایی سرپرست ذیحسابی و مدیرکل امور مالی رسمی کارشناسی ارشد ٩١
 ۶۴ سیدروح­اله حسینی سازمان سینمایی مدیرعامل مدرسه ملی سینما رسمی(هیأت علمی دانشگاه تهران) دکترای تخصصی Phd ٢۴/١٢/٩۴