اعضای محترم انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

مفتخریم به استحضار شما عزیزان برسانیم که با یاری خداوند منان و همت شما اعضای محترم پس از  سال ها، دو دستگاه آپارتمان به نام انجمن فرهنگی ناشران آموزشی خریداری گردید.

موفقیت روزافزون شما خوبان را از پروردگار بزرگ خواهانیم.

هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی