نهمین دوره هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

اعضای هیات مدیره:

امین آصفی: (مدیر مسئول)

وحید تمنا: (رئیس هیات مدیره)

سید اکبر رئیس نیا: (نائب رئیس هیات مدیره)

علی واله: (دبیر)

امین صادقیه: (خزانه دار)

یحیی دهقانی: (عضو هیات مدیره)

محمدرضا سالکی: (عضو هیات مدیره)

بازرسین:

محمد مزینانی

مجید ضیغمی

.