بن کارت های نمایشگاه کتاب

تحقق شعار “نوآوری در خدمت” از سوی بانک شهر؛
تعریف بن کارت های نمایشگاه کتاب پایتخت در کارت ملی هوشمند
http://shahr-bank.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=143&newsview=2354