تذکر نمایندگان مجلس به وزیر ارشاد

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس:
?اتفاقی که در برنامه شبکه «شما» رخ داد، یک نمره منفی به رسانه بود.
?متأسفانه در عرصه تئاتر یک افراط گری‌هایی را می‌بینیم که قابل دفاع نیست؛ بعضاً نویسندگان و کارگردانان حوزه تئاتر حریم‌ها را رعایت نمی‌کنند و عبور از خط قرمز دارند.
?عده‌ای از نمایندگان مجلس در این خصوص در نامه‌ای به وزیر فرهنگ تذکر دادند.