تسلیت

«ایران من بار دیگر داغدار شد؛  تسلیت سرزمینم.
برای آنها که پروازشان ابدی شد طلب مغفرت و برای خانواده هایشان صبر جزیل را از خدای منان خواستارم.»

روابط عمومی انجمن ناشران آموزشی