تمدید و صدور گواهی الکترونیکی جدید

تمدید و صدور گواهی الکترونیکی جدید

به اطلاع ناشران محترم می رساند، نظر به این که تاریخ اعتبار گواهی الکترونیکی یکساله می باشد، آن دسته از ناشرانی که تاریخ فعال سازی گواهی آن بیش از یکسال است؛ ضرورت دارد برای تمدید       به اطلاع ناشران محترم می رساند، نظر به این که تاریخ اعتبار گواهی الکترونیکی یکساله می باشد، آن دسته از ناشرانی  که تاریخ فعال سازی گواهی آن بیش از یکسال است؛ ضرورت دارد برای تمدید و فعال سازی مجدد توکن با همراه داشتن مدارک شرح ذیل به همان دفترخانه صادر کننده گواهی اولیه، مراجعه نمایند.

شایان ذکر است برای مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی نیاز به معرفی نامه از دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی نیست.

١-اصل پروانه نشر معتبر

٢- توکن، نام کاربری و رمز ورود به سامانه

٣- مهر انتشارات

۴- اصل شناسنامه و کارت ملی

۵- حضور مدیر مسئول انتشارات

۶- واریز مبلغ ٢٧٢۵٠٠ ریال به  یکی ازشماره های ذیل  و ارائه آن به دفترخانه

شماره حساب:   ۴٧٠٠٠٣٩٩۵٢٢۶٠٢

شماره شبا:  IR٨٩٠۵۴٠١٠۶٠۴٧٠٠٠٣٩٩۵٢٢۶٠٢

شماره کارت: ۶٢٢١٠۶١٢٠٨٣٣۶٠۴٢

بانک پارسیان، شعبه ونک کد١٠۶٠

به نام شرکت فناوران هویت الکترونیکی امن