تکمیل یا اصلاح اطلاعات سایت نمایشگاه بین المللی کتاب

اطلاعیه مهم

تکمیل یا اصلاح اطلاعات سایت نمایشگاه بین المللی کتاب

ناشران عزیزی که اطلاعات ثبت نامیشان در سایت نمایشگاه بین المللی کتاب ناقص می باشد و یا نیاز به اصلاح و تکمیل دارد ، می توانند از تاریخ ۲۳  لغایت ۲۶ فروردین (۵شنبه تا یکشنبه) نسبت به تکمیل یا اصلاح کلیه اطلاعات درج شده در سایت اقدام نمایند.

روابط عمومی انجمن ناشران آموزشی