جلسه شورای مدیران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در مدرسه دارالفنون

جلسه شورای مدیران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی روز یکشنبه ۳۱  تیر ماه با هدف ارائه گزارش برنامه های ۳ ماهه اول سال۹۷ در مدرسه دارالفنون برگزار گردید . دراین جلسه آقای دکتر تورانی سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  بر اهمیت برنامه محوری  و ارزیابی مستمر برنامه های پیش بینی شده جهت ایجاد زمینه های تغییر هدفمند و سازنده تاکید نمودند.
 

۱