جلسه مشترک مدیران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با هیات مدیره

جلسه مشترک مدیران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با هیات مدیره، بازرسان و تعدادی از اعضا در سالن جلسات انجمن ناشران آموزشی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷