جلسه هم اندیشی با وزیر محترم فرهنگ با حضور نمایندگان تشکل های نشر و چاپ و صحافی ۲۱ شهریور ۹۶ در وزارت ارشاد اسلامی برگزار شد.

جناب دکتر صالحی در جلسه21 شهریور  قاچاق کتاب را یک بحران فرهنگی دانستند که ورود شخص وزیر را می طلبد. به امید عملی شدن وعده ها و برنامه ها.