جلسه هیات مدیره انجمن ناشران با حضور جناب آقای یحیی دهقانی پیشکسوت نشر و انجمن

امروز دوشنبه مورخ ۲ بهمن مهمان هیات مدیره انجمن ناشران، جناب آقای یحیی دهقانی پیشکسوت نشر و انجمن ناشران بودند.
در این جلسه ی سه ساعته  آقای دهقانی از تجربیات و مساعدتهای خود برای ناشران و انجمن موارد مفیدی را فرمودند.
طبق مصوبه هیات مدیره مقرر شده است در جلساتی از پیشکسوتان نشر و اعضای انجمن دعوت به عمل آید و از نظرات آنان استفاده گردد.