خبرگزاری خانه ملت

دولت به دنبال پولی کردن مدارس

 عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری، به تاریخ ۰۳/۰۴/۹۷ باعنوان «دولت به دنبال پولی کردن مدارس»، پاسخ دبیرخانه شورای عالی وزارت آموزش و پرورش را جهت تنویر افکار عمومی به استحضار می رساند،

 

براساس شیوه نامه شرایط و نحوه ثبت نام دانش آموزان مدارس کشور در سال تحصیلی ۹۸-۹۷، دریافت هرگونه وجه غیر از وجوه بیمه حوادث و کتاب های درسی در زمان ثبت نام ممنوع است و نباید هیچ دانش آموزی به این دلایل از ثبت نام محروم شود؛اماوجوه اختیاری مربوط به کمک های مردمی، فعالیت های فوق برنامه، سرویس رفت و آمد، لباس فرم، لباس کارگاهی با هماهنگی و موافقت انجمن اولیا و مربیان مدرسه و بعداز شروع سال تحصیلی منعی ندارد.