خلاصه گزارش از جلسات هيأت مديره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی بهمن و اسفند ماه 1394

جلسه سيزدهم دی ماه: 94/10/31

حاضرين: آقايان تمنا، جوكار، شب‌قره، صادقيه، سبطی و رئيس‌نيا و بازرسان: آقايان ضيغمی و قاسمی

موضوعات جلسه:

 1. بحث پيرامون نحوه‌ی تعيين مسئولين اجرايی نمايشگاه بين المللی كتاب تهران در سه حوزه‌ی «مديريت اجرايی» ،«تبليغات» و «نشست‌ها»
 2. جابه‌جايی مكان نمايشگاه از «مصلی» به «شهر آفتاب»

مصوبه 1: مقرر شد براي يك نفر عضو ثابت براي دايره‌ی حقوقي مبلغ يك ميليون و سيصد هزار تومان پرداخت گردد و اين فرد زير نظر وكيل مورد نظر انجمن به فعاليت بپردازد.

مصوبه 2: در سه مورد «مديريت اجرايی» ،«تبليغات» و «نشست‌ها» نمايشگاه بين المللی كتاب تهران قرار شد «اهداف» در هر سه مورد توسط هيأت مديره به اعضا اعلام شود و سپس كسانی كه تمايل دارند پروپوزال ارائه كنند.

مصوبه 3: مقرر شد آئين‌نامه‌های موجود در هر سه مورد مصوبه 2 توسط آقايان قاسمی(بازرس دوم)، آقای سبطی(مدير مسئول انجمن) و آقاي تمنا(دبير انجمن) بررسي گردد و سپس هفته‌ی آينده براي جلسه هيات مديره ارائه گردد.

مصوبه 4: مقرر شد آيين‌نامه‌ها هيأت نظارت بر اجرا نيز تعيين گردد.

مصوبه 5: مقرر شد در صورت برگزاری نمايشگاه در شهر آفتاب امتيازهايی از قبيل متراژ و موارد ديگر كه در جلسات بعد بحث خواهد شد، گرفته شود.

 

جلسه چهاردهم بهمن ماه : 94/11/14

حاضرين: آقايان تمنا، جوكار، سبطی، صادقيه، شب‌قره، جهانگيری، رئيس‌نيا

موضوعات جلسه:

بررسي آئين‌نامه و اهداف مربوط به «بخش اجرايی» و «تبليغات» نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران

 

جلسه پانزدهم بهمن ماه: 94/11/18

حاضرين: آقايان رئيس‌نيا، جوكار، تمنا، شب‌قره، صادقيه و سبطی

موضوع جلسه:

ادامه بررسي آئين‌نامه و اهداف مربوط به «بخش اجرايی» و «تبليغات» نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران

مصوبه 1: مقرر شد درآمد گروه مديريتي اجرايی نمايشگاه ثابت باشد به مبلغي كه در آئين‌نامه آمده است.

مصوبه 2: مقرر شد آئين‌نامه مصوب شده توسط جناب صادقيه تقرير گشته و به اعضا اطلاع رسانی گردد.

 

جلسه شانزدهم بهمن ماه: 94/11/21

حاضرين: آقايان سبطی، شب‌قره، جهانگيری، رئيس‌نيا، صادقيه و تمنا

موضوع جلسه:

 1. گزارش آقاي صادقيه از جلسات مشترك اتحاديه و معاونت شهرداری
 2. بحث در ارتباط با بسته‌ی حمايتی(به اين معني كه براي جايگزينی شهر آفتاب به جاي مصلی، پيشنهاداتی ارائه كنيم كه تعداد بازديدكنندگان را افزايش دهد.) كه نتايج جمع‌بندی گرديد و مقرر شد توسط جنابان صادقيه و رئيس‌نيا به اتحاديه‌ها و كميته‌های مرتبط ارائه گردد.

 

جلسه هفدهم بهمن ماه: 94/11/25

حاضرين: آقايان سبطی، رئيس‌نيا، تمنا، صادقيه

موضوع جلسه:

«تدوين رئوس گفتگوها براي جلسه با معاون محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»

نتايج جلسه پس از دو ساعت و نيم گفتگو مدون گشت و مشخص شد كه كداميك از اعضا كدام بحث را به چه مدتی پيش خواهند برد.

 

 

خلاصه گزارش از جلسات هيأت مديره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

اسفند ماه 1394

 

جلسه هجدهم اسفند ماه: 94/12/5

حاضرين: آقايان شب‌قره، رئيس‌نيا، سبطی، جوكار، تمنا

موضوع جلسه:

 1. ارائه گزارشات از بازديد محل شهر آفتاب توسط آقايان جوكار و سبطی
 2. ادامه‌ی بررسی آئين‌نامه‌ی تبليغات نمايشگاه

 

جلسه نوزدهم اسفند ماه: 94/12/12

حاضرين: آقايان تمنا، رئيس‌نيا، شب‌قره، جوكار، جهانگيری، سبطی، صادقيه و جناب بازرس: ضيغمی

موضوع جلسه:

 1. ارائه گزارش از وضعيت نمايشگاه شهر آفتاب
 2. تكميل آئين‌نامه تبليغات(اين آئين نامه تايپ و نهايی شده و بايد در سايت انجمن گذاشته شود.)
 3. ارائه گزارش از كميته فرهنگي نمايشگاه توسط آقاي تمنا
 4. نحوه‌ي انتخاب مدير اجرايی براي سالن‌های آموزشی نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران

مصوبه: مقرر شد از بين داوطلبان مديريت اجرايی سالن‌های آموزش در صورت داشتن قابليت انتخاب شود و مسئوليت تام اداره‌ی آن فرد كه بر طبق آئين‌نامه حركت كند بر عهده‌ی جتاب صادقيه باشد.

 

 

جلسه بيستم اسفند ماه: 94/12/19

حاضرين: آقايان رئيس‌نيا، تمنا، جوكار، شب‌قره، سبطی، صادقيه و جناب بازرس: قاسمی

موضوع جلسه:

 1. ارائه گزارشی از جلسه‌ی كارگروه اجرايي نمايشگاه توسط آقاي رئيس‌نيا
 2. ارائه گزارش جناب سبطی از حضور در جلسات سامان‌بخشي
 3. بررسي داوطلبان مديريت اجرايی با حضور آنان در جلسه و پاسخگويی شان به پرسش‌های اعضای هيئت مديره

 

جلسه بيست و يكم اسفند ماه: 94/12/22

حاضرين: آقايان تمنا، جوكار، رئيس‌نيا، سبطی، صادقيه

موضوع جلسه:

 1. تصميم‌گيری نهايی در ارتباط با تعيين مدير اجرايی سالن‌های آموزشی نمايشگاه بين‌المللی كتاب

مصوبه: جناب رئيس‌نيا انتخاب شدند.

 1. شرايط مربوط به ديدارگاه كتاب بررسي و تصميمات اوليه اتخاذ گرديد.

 

جلسه بيست و دوم اسفند ماه: 94/12/23

حاضرين: آقايان سبطی، صادقيه، جوكار، جهانگيری با حضور دو مهمان ويژه آقايان متولی  و نصری

موضوع جلسه: بحث پيرامون «سامان‌بخشی كتاب‌های آموزشی  و سياست‌های و راه‌كارهای پيشنهادی انجمن»

جمع‌بندی نهايی:

 1. با هر نوع مميزی قبل از چاپ موافق نيستيم.
 2. آگاهي بخشی به وزارت ارشاد از محتوای جلسات با سامان‌بخشی
 3. اقدام براي ارائه نشريه
 4. تلاش برای ايجاد بخشی در جشنواره كتاب سال ارشاد برای كتاب‌های آموزشی
 5. تعامل با سامان‌بخشی در بخش‌های مختلف از قبيل مجله رشد و نشست‌ها