در احکامی جداگانه از سوی صالحی انجام گرفت؛ دو انتصاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

در احکامی جداگانه از سوی صالحی انجام گرفت؛ دو انتصاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکام جداگانه ای سیدسعید سرابی را به عنوان مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و نصرت الله مرادی را به عنوان مسئول هماهنگی بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان های وابسته منصوب کرد.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکم سیدعباس صالحی خطاب به سیدسعید سرابی آمده است:

«نظر به تجارب و سوابق اجرایی جنابعالی، بنا به پیشنهاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری» منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از نیروهای کارآمد و موثر در تحقق اهداف تعیین شده و وظایف محوله، به ویژه برنامه های عملیاتی اصلاح نظام اداری، موفق و موید باشید.»

سرابی پیش از این مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی بود که اکنون به جای نصرت الله مرادی مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در حکمی نصرت الله مرادی را به عنوان مسئول هماهنگی بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان های وابسته منصوب کرد.

در حکم سیدعباس صالحی خطاب به نصرت الله مرادی آمده است:

«نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی و به استناد ماده ٣۴ آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان «نماینده اینجانب و مسئول هماهنگی بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه و سازمان های وابسته» منصوب می شوید.

مقتضی است ضمن برگزاری جلسات هماهنگی بین هیات ها، بازرسی از چگونگی عملکرد، بررسی وضعیت اعضا، گزارش امر را به طور مستمر به اینجانب و هیات عالی نظارت ارائه نمایید.

امید می رود با استعانت از خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»