دست نویس کتاب های دهم

در اسفند ماه سال 94 مدیریت انجمن فرهنگی ناشران آموزشی طی نامه ای رسمی از مدیریت محترم امور حقوقی و قراردادهای سازمان پژوهش وزارت آموزش وپرورش درخواست نمود که جهت شفافیت بیشتر و پیشگیری از رانت های احتمالی ، پیش نویس و حتی دست نویس کتاب های در حال تألیف را به ویژه در مقطع دهم برروی سایت سازمان یا دراختیارمسئول سایت انجمن قراردهد ، که با استقبال جناب دکتر امانی نیز روبه رو شد و در حال پیگیری این درخواست و به ثمر رسیدن آن هستیم .

به اطلاع همكاران، صاحبنظران و دبیران گرامي ميرساند نگاشت اوليه (غیر قابل استناد) كتاب های پایه اول دوره متوسطه دوم (دهم) جهت آشنايي بيشتر همكاران با ساختار كتاب ، در دسترس عموم قرار ميگيرند. لازم بذكر است اين کتاب ها نسخه نهايي نمي باشند و بدليل احتمال تغييرات، به هیچ وجه قابل استناد نيستند.

جغرافیای ایران

جغرافیای ایران (همه رشته ها )

مقدمه                                                        بخش اول                                                   بخش دوم

جغرافیای ایران

 

هندسه 1

هندسه 1 ( رشته ریاضی فیزیک )

مقدمه                                                        بخش اول                                                     بخش دوم                                              بخش سوم                                                      بخش چهارم

هندسه 1

 

فارسی 1

فارسی 1 (همه رشته ها )

مقدمه                                                      بخش اول                                                     بخش دوم

کل کتاب

 

انگلیسی کتاب دانش آموز

انگلیسی کتاب دانش آموز ( همه رشته ها )

مقدمه                                                    بخش اول                                                      بخش دوم

کل کتاب

 

انگلیسی کتاب کار1

انگلیسی کتاب کار  ( همه رشته ها )

کل کتاب

 

 

کتاب عربی 1 ( رشته علوم انسانی )

مقدمه                                                                          بخش اول                                                           بخش دوم

کل کتاب

 

کتاب عربی زبان قران 1کتاب عربی زبان قرآن (1)( رشته علوم تجربی – رشته ریاضی فیزیک – فنی حرفه ای وکاردانش )

مقدمه                                                بخش اول                                                              بخش دوم

کل کتاب

 

کتاب نگارش

کتاب نگارش ( همه رشته ها )

کل کتاب

 

 

کتاب اقتصاد

کتاب اقتصاد ( رشته ادبیات و علوم انسانی )

بخش اول                                          بخش دوم                                                           بخش سوم و چهارم                                               بخش پنجم

 

 

منطقکتاب منطق ( رشته ادبیات و علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی )

کل کتاب منطق

 

 

امادگی دفاعیپیش نویس کتاب آمادگی دفاعی

کل کتاب آمادگی دفاعی

 

 

پیش نویس کتاب آزمایشگاه علوم  ( رشته علوم تجربی – رشته ریاضی فیزیک )

کلیات                                                                 نمایشی                                                                   دستورالعمل                                                           کاوشگری

پیش نویس کتاب تفکر و سواد رسانه ای

مقدمه                                                            درس اول                                                                   درس دوم                                                                  درس سوم                                      درس چهارم

درس پنجم                                                     درس ششم                                                              درس هفتم

فرم 1                                                            فرم 2                                                                          شیوه ارزشیابی

پیش نویس کتاب تعلیمات دینی (قرآن ، دینی ، اخلاق )

درس اول دینی                                                  درس سوم وچهارم و پنجم                                         درس ششم و هفتم                                                 درس هشتم ونهم                             درس دهم

درس یازدهم                                                     درس دوازدهم                                                             درس سیزدهم

پیش نویس کتاب نگارش

درس اول نگارش                                                 درس دوم نگارش                                                     درس سوم نگارش                                                    درس چهارم نگارش                 

درس پنجم نگارش                                              درس ششم نگارش                                                 درس هفتم نگارش                                                   درس هشتم نگارش

کل کتاب نگارش

پیش نویس کتاب زبان

درس اول زبان                                                       درس دوم زبان                                                     درس سوم زبان                                                      درس چهارم زبان

پیش نویس کتاب کار زبان

درس اول کتاب کار زبان

پیش نویس کتاب فارسی

کل کتاب فارسی

فصل اول فارسی                                           فصل دوم فارسی                                                      فصل سوم فارسی                                              فصل چهارم فارسی

 فصل پنجم  فارسی

فصل ششم فارسی                                     فصل هفتم فارسی                                                   فصل هشتم فارسی

پیش نویس کتاب ریاضیات

درس اول ریاضی                                              درس دوم ریاضی                                                      درس سوم ریاضی                                               درس چهارم ریاضی

درس پنجم ریاضی                                           درس ششم ریاضی                                                 درس هفتم ریاضی

پیش نویس کتاب زیست شناسی

درس اول زیست                                              درس دوم زیست                                                       درس سوم زیست                                               درس چهارم زیست

 درس پنجم زیست                                          درس ششم زیست                                                   درس هفتم زیست

پیش نویس کتاب عربی زبان قرآن

درس اول عربی                                                درس دوم عربی                                                        درس سوم عربی                                                درس چهارم عربی

درس پنجم عربی                                             درس ششم عربی                                                   درس هفتم عربی                                                درس هشتم عربی

پیش نویس کتاب علوم وفنون ادبی

درس اول علوم وفنون                                      درس دوم علوم وفنون                                               درس سوم علوم وفنون                                       درس چهارم علوم وفنون

کل کتاب علوم وفنون ادبی

پیش نویس کتاب عربی ادبیات و علوم انسانی

عربی انسانی

پیش نویس کتاب جغرافیا

درس اول جغرافیا                                             درس دوم جغرافیا                                                    درس سوم جغرافیا                                            درس چهارم جغرافیا

درس پنجم جغرافیا                                         درس ششم جغرافیا                                                درس هفتم جغرافیا                                             درس هشتم جغرافیا

پیش نویس کتاب راهنمای معلم تربیت بدنی

درس اول تربیت بدنی                                       درس دوم تربیت بدنی                                              درس سوم تربیت بدنی                                     درس چهارم تربیت بدنی

 درس پنجم تربیت بدنی                                   درس ششم تربیت بدنی                                          فوتسال                                                                  بدمینتون

پیش نویس کتاب تاریخ

درس اول تاریخ                                                    درس دوم تاریخ                                                      درس سوم تاریخ                                             درس ششم تاریخ

درس هفتم تاریخ                                                درس هشتم تاریخ                                                  درس نهم تاریخ                                              درس سیزدهم تاریخ

درس چهاردهم تاریخ

پیش نویس کتاب جامعه شناسی

درس اول ودوم جامعه شناسی                         درس سوم وچهارم جامعه شناسی                              درس پنجم جامعه شناسی                           درس ششم جامعه شناسی

درس هفتم جامعه شناسی                             درس هشتم جامعه شناسی                                        درس نهم جامعه شناسی                           درس دهم جامعه شناسی

درس یازدهم جامعه شناسی

پیش نویس کتاب شیمی

فصل اول شیمی                                         فصل دوم شیمی                                                          فصل سوم شیمی

پیش نویس کتاب ریاضی و آمار

فصل اول ریاضی و آمار                               فصل دوم ریاضی و آمار                                                   فصل سوم ریاضی وآمار                             فصل چهارم ریاضی و آمار  

فصل پنجم ریاضی و آمار

پیش نویس کتاب هندسه

فصل اول                                                 فصل دوم                                                                      فصل سوم                                                  فصل چهارم

پیش نویس کتاب فیزیک

فصل اول فیزیک                                     فصل دوم فیزیک                                                            فصل سوم فیزیک                                        فصل چهارم فیزیک    

 فصل پنجم فیزیک

پیش نویس کتاب هنر

پودمان یک                                               پودمان دو                                                                     پودمان سه                                                 درس چهارم پودمان

پیش نویس کتاب آمادگی دفاعی

درس اول                                              درس دوم سوم چهارم پنجم                                            درس ششم                                                درس هفتم                                                        درس هشتم

درس نهم                                             درس دهم                                                                    درس یازده و دوازده