دفتر برنامه ریزی و تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری

دفتر برنامه ریزی و تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری پذیرای پیشنهادات و توصیه های شما کاربران گرامی می باشد. لطفآ نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس ذیل ارسال فرمایید.

پست الکترونیک:
admin@talif.sch.ir    مدیر سایت
talif@talif.sch.ir , روابط عمومی سایت 

آدرس : تهران، خیابان ایرانشهر شمالی
ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش
شماره۲۷۴،کدپستی ۱۵۸۴۷۴۱۳۳۵

صندوق پستی :۱۵۸۵۵/۳۶۳

تلفن: ۴ – ۸۸۳۰۹۲۶۳ و ۹ – ۸۸۸۳۱۱۶۱       

نمابر:۸۸۸۲۷۷۷۲