رانت امکانات شهرداری در حوزه کتاب و نشر بخش خصوصی را به ورشگستگی می‌کشاند

کاندیدای شهرداری تهران از نوع فعالیت‌های شهرداری در حوزه کتاب و نشر انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی نجفی در نشست تشریح برنامه‌های خود برای تصدی پست شهرداری تهران در بخشی از سخنانش در اولین جلسه امروز شورای گریزی به فعالیت‌های شهرداری در حوزه کتاب و نشر زد و گفت: اگر شهرداری می‌‌خواهد کتاب چاپ کند، چرا به ناشران بخش خصوصی نمی‌دهد؟ چه نیازی دارد که با رانت امکانات شهرداری انتشارات٬ کتابفروشی و شهرکتاب راه بیندازد و بخش خصوصی که با سیلی صورت خودشان را سرخ نگه داشته‌اند را تحت فشار گذاشته‌ و به ورشکستگی بکشاند.

او همچنین همشهری را روزنامه سیاسی در اختیار شهرداری دانست و ادامه داد: چه ضرورتی دارد، شهرداری یک روزنامه سیاسی داشته باشد؟ در کجای دنیا این را می‌بینید؟ البته این به این معنا نیست که همین فردا همشهری را تعطیل کنیم. اتفاقا اگر دنبال کار سیاسی بودیم مثل برخی‌ها، این روزنامه ابزار خوبی است.