سرانه مطالعه بزرگسالان در ایران ۱۲ دقیقه در روز است

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی وزارت ارشاد:
?طبق پیمایش سال ۹۴، سرانه مطالعه بزرگسالان بیش از ۱۲ دقیقه در روز است، این آمار قابل استناد است.
?در حال اجرای پیمایشی با همکاری وزارت آموزش و پرورش در برخی استان ها هستیم که نشان می دهد میزان مطالعه در کودکان بیش از آمار بزرگسالان است.