شرح وظایف دفتر برنامه ریزی و تالیف کتابهای درسی دوره عمومی و نظری

 
پژوهش
 • همکاری با کلیه واحدهای ستادی و اجرایی آموزش و پرورش در جهت اجرای برنامه های پژوهشی 
 • بررسی طرح های آموزشی- پژوهشی رسیده از سو ی اشخاص و سازمان ها
 • بررسی مداوم  برنامه درسی، مواد آموزشی، شرایط اجرا و ارزشیابی 
 • پژوهش درخصوص ارکان و مولفه های برنامه درسی
نیاز سنجی
 • نیازسنجی در سطوح مختلف برنامه درسی اعم از دوره های تحصیلی، موضوعات درسی، پایه های تحصیلی به منظور تدوین برنامه ها و حوزه اجرا
 • تشخیص نیازهای آموزشی مربوط به آماده سازی معلمان دوره های مختلف تحصیلی به منظور تهیه برنامه های موردنیاز 
  تدوین برنامه
 • تهیه و پیشنهاد مجموعه هدف های عمومی و اختصاصی آموزش و پرورش برای دوره های مختلف تحصیلی 
 • برنامه ریزی و تهیه محتوای لازم در جهت افزایش دانش و مهارت و تقویت بینش معلمان کشور 
 • تهیه چارچوب برنامه های درسی دوره های تحصیلی آموزش عمومی، متوسطه و تربیت معلم 
 • تهیه چارچوب برنامه درسی و مواد درسی 
 • برنامه ریزی و اجرای دوره ها و کارگا ههای آموزشی برای ارتقای سطح دانش و مهارت کارشناسان در زمینه های برنامه ریزی درسی
 • تجدید نظر مداوم در چارچوب برنامه های درسی و مواد آموزشی بر حسب تغییر شرایط 
 • تهیه برنامه های سالیانه و پنج ساله دفتر و پیش بینی بودجه 
  تولید مواد
 • تولید مواد آموزشی شامل کتاب درسی، راهنمای معلم، لوح های آموزشی و سایر موار آموزشی برای دانش آموزان و معلمان  دوره های تحصیلی
 • برنامه ریزی و تهیه سر فصل دروس و تالیف کتاب های درسی دوره های مختلف تربیت معلم( کاردانی تا کارشناسی ارشد )
 • شناسایی و استفاده از کلیه نیروهای متعهد و متخصص برای همکاری در زمینه تولید و منابع آموزشی مفید( کتب درسی، راهنمای معلم، لوحه های آموشی ) 
 • نظارت بر تالیف و تهیه مواد آموزشی متناسب با برنامه های درس
  اجرای برنامه
 • مطالعه و گرد آوری اطلاعات در ارتباط با شرایط اجرایی برنامه ها و تدوین آیین نامه 
 • برگزاری دوره های توجیهی آموزشی برای معلمان و مدرسان مراکز تربیت معلم در راستای تحولات برنامه درسی یا نوآوری های آموزشی 
 • شرکت کارشناسان دفتر در گردهمایی ها، نشست ها و مجامع آموزشی معلمان در استان ها
 • برگزاری دوره های توجیهی برای عوامل اجرایی به منظور حمایت از برنامه های نوین 
 • برگزاری دوره های آموزشی توجیهی برای ناظران و ارزش یابان از برنامه های درسی 
 • هماهنگی و همکاری با دفاتر معاونت آموزشی در ایجاد شرایط اجرایی مناسب برنامه ها 
 • مدیریت قرارداد های دفتر با افراد و شرکت های طرف قرارداد
  ارزشیابی
 • ارزش یابی از برنامه های درسی و عوامل موثر بر موفقیت یا شکست برنامه ها
 • نظارت و ارزش یابی از فرایند اجرای برنامه های درسی 
 • ارزش یابی از کارایی درونی و بیرونی برنامه های درسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *