شماهنرمندان علاوه براینکه خودتان زندگی پرمعنایی دارید باخلق آثارزیبای هنری به زندگی مردم جهت میدهید

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش
شماهنرمندان علاوه براینکه خودتان زندگی پرمعنایی دارید باخلق آثارزیبای هنری به زندگی مردم جهت میدهید
مهندس زرافشان درجشنواره هنرهای تجسمی هنرستانهای فنی حرفه ای سراسرکشورخطاب به هنرجویان وهنرمندان، به ارزش هنروهنرمند درجامعه واینکه ابزارهنرمنشاتحول درخانواد ه وجامعه است اشاره کردندوهنررازنگ زندگی وکارکردن رابرای ادامه زندگی بیان نموده واینکه چگونه زندگی کردن خودیک هنرمندی است به تشریح اهمیت هنرپرداختند

ایشان خطاب به هنرمندان:(شماهنرمندان علاوه براینکه خودتان زندگی پرمعنایی دارید

باخلق آثارزیبای هنری به زندگی مردم جهت میدهید.)

تابلوی زیبا،شعرزیبا،نقاشی زیباوبطورکلی خلق یک هنرزیبا میتواندمنشاتحول درجامعه باشدواثرات خیربرجاگذارد.

به قول دکترعلی شریعتی هنراز۲زاویه  دیده می شود :

یکی هنربرای هنرودیگرهنربرای مردم .

هنروقتی ارزشمنداست که درخدمت مردم باشد.

ایشان یکی دیگرازظرافتهای هنررا لطافت بخشی هنربه روح انسان بیان نمودندواینکه جامعه نیازبه محبت ،ارتباط ، دوستی ولطافت دارداشاره وهنرشعروموسیقی سنتی بین اقوام اتحادملی ایجادمیکندواین جشنواره اهداف مختلفی رادنبال میکندکه یکی ازمهمترین اهداف شناسایی نخبگان هنری است .

ایشان درخصوص توجه ویژه به نخبگان کشورونخبگان هنری اشاره ای به عدم توازن دراین بخش داشتندوبه این نکته که اگرجامعه بخواهدبه توازن برسدبایدبه  نخبگان توجه ویژه داشته باشد.

امروزهنرستانهای ماآموزش همراه باتولیدانجام می دهندوخیلی ازهنرآموزان هنرستانهاعلاوه برتحصیل کارخودرادربازارعرضه میکنندوهم کارآفرین هستند.

درپایان این دیدارمهندس زرافشان به هنرجویان پذیرفته شده درجشنواره به  اعتمادبه نفس بیشتر ،خودباوری وخلاقیت وکارآفرینی توصیه کردند.