عضویت انتشارات خط مهر مرجع نوین آموزش و دانشیار

پیرو آیین نامه داخلی عضویت ناشران و تصویب هیئت مدیره انجمن ناشران آموزشی، عضویت انتشارات « خط مهر ، مرجع نوین آموزش و دانشیار » مورد تایید قرار گرفت که ورود این عزیزان را به محفل ناشران آموزشی خیر مقدم می گوییم.

مستدعیست ناشران مطروحه جهت تکمیل فرایند عضویت خود به دفتر انجمن مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است سایر ناشرینی که تمایل به عضویت در انجمن را دارند می توانند درخواست مکتوب و مدارک را به دفتر انجمن ارسال نمایند.