عضویت نشر «حرف آخر آموزش»

پیرو جلسه هیئت مدیره انجمن ناشران آموزشی عضویت نشر «حرف آخر آموزش» مورد تایید قرار گرفت که ورود این عزیز را به محفل ناشران آموزشی خیر مقدم می گوییم.

لازم به ذکر است سایر ناشرینی که درخواست عضویت داشتند در حال بررسی می باشند که نتیجه آن نیز متعاقبا اعلام می گردد.