عضویت نشر «نارنجی» مورد تایید قرار گرفت

پیرو جلسه هیئت مدیره انجمن ناشران آموزشی عضویت نشر «نارنجی» مورد تایید قرار گرفت که ورود این عزیز را به محفل ناشران آموزشی خیر مقدم می گوییم.

لازم به ذکر است سایر ناشرینی که درخواست عضویت داشتند در حال بررسی می باشند که نتیجه آن نیز متعاقبا اعلام می گردد.