عضویت ۴ ناشر در انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

پیرو آیین نامه داخلی عضویت ناشران و تصویب هیئت مدیره انجمن ناشران آموزشی، عضویت انتشارات «۳۶۰ درجه، کاهه، فیل و کادر » مورد تایید قرار گرفت که ورود این عزیزان را به محفل ناشران آموزشی خیر مقدم می گوییم.

مستدعیست ناشر مطروحه جهت تکمیل فرایند عضویت خود به دفتر انجمن مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است سایر ناشرینی که تمایل به عضویت در انجمن را دارند می توانند درخواست مکتوب و مدارک را به دفتر انجمن ارسال نمایند.