فراخوان اظهارنامه

اعضــای اتحادیه ناشران و کتـابفروشان تهـران می‌توانند برای تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی خود به اتحادیه مراجعه کنند

اظهارنامه